● 
اِلأِثنين ١٩ صفر ١٤٤٣
امتحانات
 
   
 
تاريخ و ساعت برگزاري آزمون مجدد دروس آمار در علوم اجتماعي و مهارتهاي تحصيلي در نظام آموزش از راه دور

تاریخ ایجاد   1390/04/08 - 02:32  تعدادمشاهده  4164 بازگشت

، نطر به اينكه سوالات آزمونهاي دروس ذيل در نيمسال جاري خارج از منبع بوده، بدينوسيله تاريخ و ساعت برگزاري آزمون مجدد آنها به شرح ذيل بحضور اعلام مي گردد

 

رديف
نام درس
كد درس
رشته
مقطع
تاريخ آزمون
ساعت
آزمون
1
آمار در علوم اجتماعي
1117120
1222142
1222019
1222184
جامعه شناسي(كليه گرايش ها) و جبرانی ارشد
كارشناسي ارشد
20/4/90
16-14
3
مهارتهاي تحصيلي در نظام آموزش از راه دور
1211275
مهندسي صنايع
كارشناسي
20/4/90
16-14