● 
اِلأَحَّد ٣٠ رمضان ١٤٣٨
تحصیلات تکمیلی * معرفی کارکنان و مدیران گروه
 
   
معرفی کارکنان و مدیران گروه

 

اسامی کارشناسان آموزشی تحصیلات تکمیلی

نام کارشناس

رشته کارشناسی ارشد

تلفن داخلی

محل استقرار

خانم درخشانی

الهیات، حقوق، تاریخ تشیع، کشاورزی، علوم تربیتی

505

ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 311

آقای حوری

فیزیک، ریاضی، آمار

530

ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 302

آقای براتی کتابداری، حسایداری، مدیریت 529 ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 302

خانم عالی مقدم

ادبیات، زبان شناسی

501

ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 312

خانم وثوقی زیست شناسی، جغرافیا، زمین شناسی، اقتصاد 504 ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 311

خانم رضائی فر

شیمی، فنی مهندسی، علوم اجتماعی

500

ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 312

آقای افروز کارشناس آموزشی مقطع دکتری 618 ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 308  

آقای متین فر

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

512

ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 309

 

سایر واحدهای مرتبط با امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام واحد

نام مسئول

تلفن داخلی

محل استقرار

اداره پذیرش و ثبت نام

خانم بشارتی

569

ساختمان 5، طبقه همکف

امور ارائه درس و برنامه ریزی کلاس ها

آقای ایزدپناه

554

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 207

برگزاری کلاس ها

آقای صادقیان 

443

ساختمان 3، طبقه همکف، امور کلاسها

آموزش دروس الکترونیکی

خانم شیخی

267

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 207

امور امتحانات و نمرات

آقای محمد نژاد

553

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 203

امور شهریه

خانم دلیری

569

ساختمان 5، طبقه همکف، اتاق 111

امور وام دانشجویی

آقای جلالی

253

سوله فرهنگی

صدور کارت دانشجویی و تغذیه

آقای قائمی

541

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 209

 

 

 

 

 

اسامی مدیران گروه ـ مقطع کارشناسی ارشد

 

نام مدیر گروه

رشته/شاخه

تلفن داخلی

محل استقرار

آقای دکتر معصومی

کشاورزی

408

ساختمان 1، ط 2، اتاق 205

خانم دکتر حسینیون

آمار

456

ساختمان 2، همکف، اتاق 114

آقای دکتر داوریار حقوق (حقوق خصوصی)   ستاد استان، شهید قانع 20
خانم دکتر فارابی الهیات (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)
ساختمان 2، ط همکف

آقای دکتر ایماندوست

اقتصاد

224

ساختمان 2، ط 1، اتاق اساتید

آقای دکتر واحدی فرد

تاریخ

205

ساختمان 2، ط 4، اتاق 423

خانم دکتر امینی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

408

ساختمان 2، 

آقای دکتر خدابخشیان

ریاضی

409

ساختمان 1، ط 2، اتاق 205

آقای دکتر عرفانی

زبان و ادبیات فارسی

614

ساختمان 2، ط 4، اتاق

آقای دکتر مظلومی

زمین شناسی

415

ساختمان 2، ط 4، اتاق 423

آقای دکتر فیضی

شیمی

435

ساختمان 2، ط 4، اتاق 419

خانم دکتر ضیائی

کتابداری

221

ساختمان 1، کتابخانه

آقای دکتر حسینی معصوم

زبان شناسی همگانی

288

ساختمان 2، طبقه همکف

آقای دکتر جلالی

مکانیک

215

ساختمان 2، ط 3، اتاق 422

آقای دکتر رجبیان

بیوشیمی

237

ساختمان 2، ط 1، اتاق 201

آقای دکتر رحیمی

جغرافیا

407

ساختمان 2، ط 4، اتاق 410

خانم دکتر پیله ور

فیزیک

438

ساختمان 2، ط 4، اتاق 413

آقای دکتر صنعتی

جامعه شناسی

126

ساختمان 2، ط 4، اتاق 407

آقای دکتر امین زاده

برق

407

ساختمان 2، ط 3، اتاق 422

خانم دکتر ظهور پرونده

علوم تربیتی

133

ساختمان 2، ط 4، اتاق 411

آقای دکتر موسوی شیری

حسابداری

121

ساختمان 2، ط 4، اتاق 

آقای دکتر موسوی

مدیریت بازرگانی

560

ساختمان 5، ط 3، اتاق

آقای دکتر بهروزیه

حقوق جزا

125

ساختمان 2، ط 4، اتاق 

 

  اسامی مدیران گروه ـ مقطع دکتری

نام مدیر گروه

رشته/شاخه

تلفن داخلی

محل استقرار

آقای دکتر شریف مقدم

کتابداری

450

ساختمان 2، طبقه سوم، اتاق 408

آقای دکتر محمدی فیزیک 115 ساختمان 2، طبقه چهارم، اتاق507
خانم دکتر حیدری ریاضی 119 ساختمان 2، طبقه چهارم، اتاق 503

آقای دکتر فیضی

شیمی

435

ساختمان 2، طبقه چهارم،  اتاق 419

 

 

اسامی کارشناسان آموزشی تحصیلات تکمیلی

نام کارشناس

رشته کارشناسی ارشد

تلفن داخلی

محل استقرار

خانم درخشانی

الهیات، حقوق، تاریخ تشیع، کشاورزی، علوم تربیتی

505

ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 311

آقای حوری

فیزیک، ریاضی، آمار

530

ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 302

آقای براتی کتابداری، حسایداری، مدیریت 529 ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 302

خانم عالی مقدم

ادبیات، زبان شناسی

501

ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 312

خانم وثوقی زیست شناسی، جغرافیا، زمین شناسی، اقتصاد 504 ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 311

خانم رضائی فر

شیمی، فنی مهندسی، علوم اجتماعی

500

ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 312

آقای افروز کارشناس آموزشی مقطع دکتری 618 ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 308  

آقای متین فر

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

512

ساختمان 5 ـ طبقه دوم ـ اتاق 309

 

سایر واحدهای مرتبط با امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام واحد

نام مسئول

تلفن داخلی

محل استقرار

اداره پذیرش و ثبت نام

خانم بشارتی

569

ساختمان 5، طبقه همکف

امور ارائه درس و برنامه ریزی کلاس ها

آقای ایزدپناه

554

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 207

برگزاری کلاس ها

آقای صادقیان 

443

ساختمان 3، طبقه همکف، امور کلاسها

آموزش دروس الکترونیکی

خانم شیخی

267

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 207

امور امتحانات و نمرات

آقای محمد نژاد

553

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 203

امور شهریه

خانم دلیری

569

ساختمان 5، طبقه همکف، اتاق 111

امور وام دانشجویی

آقای جلالی

253

سوله فرهنگی

صدور کارت دانشجویی و تغذیه

آقای قائمی

541

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 209

 

 

 

 

 

اسامی مدیران گروه ـ مقطع کارشناسی ارشد

 

نام مدیر گروه

رشته/شاخه

تلفن داخلی

محل استقرار

آقای دکتر معصومی

کشاورزی

408

ساختمان 1، ط 2، اتاق 205

خانم دکتر حسینیون

آمار

456

ساختمان 2، همکف، اتاق 114

آقای دکتر داوریار حقوق (حقوق خصوصی)   ستاد استان، شهید قانع 20
خانم دکتر فارابی الهیات (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)
ساختمان 2، ط همکف

آقای دکتر ایماندوست

اقتصاد

224

ساختمان 2، ط 1، اتاق اساتید

آقای دکتر واحدی فرد

تاریخ

205

ساختمان 2، ط 4، اتاق 423

خانم دکتر امینی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

408

ساختمان 2، 

آقای دکتر خدابخشیان

ریاضی

409

ساختمان 1، ط 2، اتاق 205

آقای دکتر عرفانی

زبان و ادبیات فارسی

614

ساختمان 2، ط 4، اتاق

آقای دکتر مظلومی

زمین شناسی

415

ساختمان 2، ط 4، اتاق 423

آقای دکتر فیضی

شیمی

435

ساختمان 2، ط 4، اتاق 419

خانم دکتر ضیائی

کتابداری

221

ساختمان 1، کتابخانه

آقای دکتر حسینی معصوم

زبان شناسی همگانی

288

ساختمان 2، طبقه همکف

آقای دکتر جلالی

مکانیک

215

ساختمان 2، ط 3، اتاق 422

آقای دکتر رجبیان

بیوشیمی

237

ساختمان 2، ط 1، اتاق 201

آقای دکتر رحیمی

جغرافیا

407

ساختمان 2، ط 4، اتاق 410

خانم دکتر پیله ور

فیزیک

438

ساختمان 2، ط 4، اتاق 413

آقای دکتر صنعتی

جامعه شناسی

126

ساختمان 2، ط 4، اتاق 407

آقای دکتر امین زاده

برق

407

ساختمان 2، ط 3، اتاق 422

خانم دکتر ظهور پرونده

علوم تربیتی

133

ساختمان 2، ط 4، اتاق 411

آقای دکتر موسوی شیری

حسابداری

121

ساختمان 2، ط 4، اتاق 

آقای دکتر موسوی

مدیریت بازرگانی

560

ساختمان 5، ط 3، اتاق

آقای دکتر بهروزیه

حقوق جزا

125

ساختمان 2، ط 4، اتاق 

 

  اسامی مدیران گروه ـ مقطع دکتری

نام مدیر گروه

رشته/شاخه

تلفن داخلی

محل استقرار

آقای دکتر شریف مقدم

کتابداری

450

ساختمان 2، طبقه سوم، اتاق 408

آقای دکتر محمدی فیزیک 115 ساختمان 2، طبقه چهارم، اتاق507
خانم دکتر حیدری ریاضی 119 ساختمان 2، طبقه چهارم، اتاق 503

آقای دکتر فیضی

شیمی

435

ساختمان 2، طبقه چهارم،  اتاق 419

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?