● 
اِجُّمعَة ١ محرم ١٤٣٩
 
   
 
پرداخت وام ضروری و ازدواج دانشجویی از طریق صندوق رفاه دانشجویان لغو گردیده است .

تاریخ ایجاد   1389/11/06 - 09:32  تعدادمشاهده  4465 بازگشت

پرداخت وام ضروری و  ازدواج دانشجویی از طریق صندوق رفاه دانشجویان لغو گردیده است .