● 
اِسَّبِت ١٦ ربيع الاول ١٤٤٣
امتحانات * راهنمای محل های امتحان
 
   
 

 

محل آزمون
کمترین شماره محل
بیشترین شماره محل
توضیحات
ساختمان 3
A1
B1
C1
D1
A302
B302
C302
D302
 
ساختمان 1
A303
B303
C303
D303
A450
B450
C450
D450
 
ساختمان 2
A451
B451
C451
D451
A514
B514
C514
D514
 
سوله 1
A515
B515
C515
D515
A586
B586
C586
D586
 
سوله 2
A587
B587
C587
D587
A629
B629
C629
D629
 
نمازخانه
A630
B630
C630
D630
A666
B666
C666
D666
 
ساختمان 4
A667
B667
C667
D667
A690
B690
C690
D690
 

 

محل آزمون
کمترین شماره محل
بیشترین شماره محل
توضیحات
ساختمان 3
A1
B1
C1
D1
A302
B302
C302
D302
 
ساختمان 1
A303
B303
C303
D303
A450
B450
C450
D450
 
ساختمان 2
A451
B451
C451
D451
A514
B514
C514
D514
 
سوله 1
A515
B515
C515
D515
A586
B586
C586
D586
 
سوله 2
A587
B587
C587
D587
A629
B629
C629
D629
 
نمازخانه
A630
B630
C630
D630
A666
B666
C666
D666
 
ساختمان 4
A667
B667
C667
D667
A690
B690
C690
D690
 
 
Text/HTML