● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * ممتازین
 
   
ممتازین
1 – رتبه اول کشوری ، با استناد به سیستم جامع گلستان در هر نیمسال ، رشته و مقطع تحصیلی    ( کارشناسی و کارشناسی ارشد ) از سوی سازمان مرکزی تعیین و جهت اعمال تخفیف شهریه معرفی می شوند .
2 – رتبه اول نیمسالی ، پس از شروع هر نیمسال رتبه اول دو نیمسال قبل توسط استان با استناد به سیستم گلستان برای هر رشته و مقطع تحصیلی ( کارشناسی و کارشناسی ارشد ) استخراج و برای اعمال تخفیف شهریه معرفی می شوند .
1 – رتبه اول کشوری ، با استناد به سیستم جامع گلستان در هر نیمسال ، رشته و مقطع تحصیلی    ( کارشناسی و کارشناسی ارشد ) از سوی سازمان مرکزی تعیین و جهت اعمال تخفیف شهریه معرفی می شوند .
2 – رتبه اول نیمسالی ، پس از شروع هر نیمسال رتبه اول دو نیمسال قبل توسط استان با استناد به سیستم گلستان برای هر رشته و مقطع تحصیلی ( کارشناسی و کارشناسی ارشد ) استخراج و برای اعمال تخفیف شهریه معرفی می شوند .
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>