● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * تغییر مشخصات دانشجو
 
   
تغییر مشخصات دانشجویی
1- در صورتي كه دانشجو پس از قبولي در دانشگاه ، مشخصات خود را تغيير دهد ، لازم است مدارك قانوني شامل: صفحه اول و سوم شناسنامه را به مركز/واحد محل تحصيل تحويل و در صورت تغيير نام يا نام خانوادگي مراكز استاني جهت بررسي مورد را به همره فرم تكميل و تائيد شده (ت م/1) به اداره پذيرش و ثبت نام ارسال نمايند.
2- دانشجوياني كه نام و نام خانوادگي آنها در كارت دانشجويي اشتباه ثبت شده، لازم است مدارك قانوني خود را شامل: صفحات اول و سوم شناسنامه به همراه فرم تكميل و تائيد شده (ت م /1) جهت بررسي به آموزش استان تحويل دهند.
3- كليه مغايرتهاي شناسنامه اي بغير از نام و نام خانوادگي دانشجويان توسط كارشناسان مرکزدر سيستم جامع خدمات آموزشي اصلاح مي گردد. و اصلاح نام و نام خانوادگي در سازمان مركزي دانشگاه انجام مي شود.
1- در صورتي كه دانشجو پس از قبولي در دانشگاه ، مشخصات خود را تغيير دهد ، لازم است مدارك قانوني شامل: صفحه اول و سوم شناسنامه را به مركز/واحد محل تحصيل تحويل و در صورت تغيير نام يا نام خانوادگي مراكز استاني جهت بررسي مورد را به همره فرم تكميل و تائيد شده (ت م/1) به اداره پذيرش و ثبت نام ارسال نمايند.
2- دانشجوياني كه نام و نام خانوادگي آنها در كارت دانشجويي اشتباه ثبت شده، لازم است مدارك قانوني خود را شامل: صفحات اول و سوم شناسنامه به همراه فرم تكميل و تائيد شده (ت م /1) جهت بررسي به آموزش استان تحويل دهند.
3- كليه مغايرتهاي شناسنامه اي بغير از نام و نام خانوادگي دانشجويان توسط كارشناسان مرکزدر سيستم جامع خدمات آموزشي اصلاح مي گردد. و اصلاح نام و نام خانوادگي در سازمان مركزي دانشگاه انجام مي شود.
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>