● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه کاریزما
 
   
 
نشریه کاریزما
انجمن علمی روانشناسی  صاحب امتیاز
آرش رمضانی مدیر مسئول
علی سقرایی سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
روان شناسي زمینه فعالیت
A5 قطع
تكتم اميرآبادي، اسماعيل شجاع، مليحه هاشم نيا هیئت تحریریه
Zp.charisma@yahoo.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه کاریزما
انجمن علمی روانشناسی  صاحب امتیاز
آرش رمضانی مدیر مسئول
علی سقرایی سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
روان شناسي زمینه فعالیت
A5 قطع
تكتم اميرآبادي، اسماعيل شجاع، مليحه هاشم نيا هیئت تحریریه
Zp.charisma@yahoo.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>