● 
اِلأِثنين ١٩ صفر ١٤٤٣
فرم درخواست اجرای مراسم
 
   
Text/HTML

 
فرم درخواست اجرای مراسم
 برگزار کنندگان محترم توجه فرمایند؛
 مسئولیت اجرای مراسم و رعایت کلیه ضوابط قانونی و شئونات اسلامی و دانشگاهی به عهده برگزار کننده مراسم می باشد و تکمیل و ارسال این فرم به منزله پذیرش مسئولیت از سوی درخواست کننده و تشکل برگزارکننده برنامه می باشد.
 درخواست کننده:
 
 نوع برنامه:
 
 موضوع یا مناسبت:
 مورد نیاز
 عنوان یا نام برنامه:
 مورد نیاز
 سخنرانان یا مدعوین (نام و نام خانوادگی - سمت یا شغل)
 تاریخ برگزاری:
    تقويم مورد نیاز
 ساعت برگزاری:
 مورد نیاز
 مدت زمان برگزاری:
 5. سخنران پنجم:
 مورد نیاز
 4. سخنران چهارم:
 مورد نیاز
 3. سخنران سوم:
 مورد نیاز
 2. سخنران دوم:
 مورد نیاز
 1. سخنران اول:
 مورد نیاز
 مکان برگزاری:
 
 براورد هزینه ها (به تفکیک هر موضوع):
 مورد نیاز
 هزینه کل برنامه (ریال):
 مورد نیاز
 چگونگی و جزئیات اجرای برنامه (کنداکتور یا سین برنامه)
 1. عنوان و مدت زمان:
 مورد نیاز
 2. عنوان و مدت زمان:
 مورد نیاز
 3. عنوان و مدت زمان:
 مورد نیاز
 4. عنوان و مدت زمان:
 مورد نیاز
 5. عنوان و مدت زمان:
 مورد نیاز
 6. عنوان و مدت زمان:
 مورد نیاز
 7. عنوان و مدت زمان:
 مورد نیاز
 8. عنوان و مدت زمان:
 مورد نیاز
 توضیحات:
 مورد نیاز
 نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:
 مورد نیاز
 تلفن تماس مسئول یا هماهنگ کننده اجرای برنامه:
 مورد نیاز
  مورد نیاز
 
helferlein Form
The form is not yet set up properly. An administrator can do this by doing the following step(s):

  • افزودن آیتم ها به فرو
  • Select a submission option in the Module Settings