● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
امور مشمولین
 
   
دستورالعمل و فرم ها
 
مقررات و بخشنامه ها
مراحل انجام فرآیند لغو معافیت تحصیلی (انصراف، ترک تحصیل و اخراج)

تاریخ ایجاد   1397/11/10 - 12:14  تعدادمشاهده  195 بازگشت 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>