● 
اِسَّبِت ٢٥ جمادي الثانيه ١٤٤٣
امور مشمولین
 
   
دستورالعمل و فرم ها
 
مقررات و بخشنامه ها
مراحل انجام فرآیند لغو معافیت تحصیلی (انصراف، ترک تحصیل و اخراج)

تاریخ ایجاد   1397/11/10 - 12:14  تعدادمشاهده  81 بازگشت 
Text/HTML