● 
اِلخَميس ٩ شوال ١٤٤٥
کنسولی
 
   
امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی

شرایط تحصیل در دانشگاه پیام نور

نحوه ثبت نام

انتخاب واحد

فرآیند فارغ التحصیلی

 انصراف از تحصیل

فرم های مورد نیاز

 

شرایط تحصیل در دانشگاه پیام نور

نحوه ثبت نام

انتخاب واحد

فرآیند فارغ التحصیلی

 انصراف از تحصیل

فرم های مورد نیاز

 

 
بخشنامه ها و راهنمایی ها
 
Text/HTML