● 
اِلأِثنين ١٩ ذو القعده ١٤٤٥
 
   
پرسش1:

حداکثر سنوات مجاز تحصیلی چقدر می باشد؟

پاسخ:
 حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای برادرانی که کارت پایان خدمت دارند و نیز خواهران 10 سال می باشد.
 حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای برادرانی که جهت خدمت نظام وظیفه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند 5 سال می باشد.
 حداکثر سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویان اتباع خارجی 5 سال می باشد.
 
 * تبصره: در دانشگاه پیام نور مانند سایر دانشگاهها، دانشجویان می توانند با تلاش و کوشش تحصیلات خود را در مدت 4 سال و یا حتی زودتر به اتمام برسانند.

حداکثر سنوات مجاز تحصیلی چقدر می باشد؟

پاسخ:
 حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای برادرانی که کارت پایان خدمت دارند و نیز خواهران 10 سال می باشد.
 حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای برادرانی که جهت خدمت نظام وظیفه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند 5 سال می باشد.
 حداکثر سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویان اتباع خارجی 5 سال می باشد.
 
 * تبصره: در دانشگاه پیام نور مانند سایر دانشگاهها، دانشجویان می توانند با تلاش و کوشش تحصیلات خود را در مدت 4 سال و یا حتی زودتر به اتمام برسانند.
 
پرسش2:

حداکثر مرخصی مجاز در دانشگاه پیام نور چقدر می باشد؟

پاسخ:
حداکثر مرخصی مجاز برای برادرانی که کارت پایان خدمت دارند و نیز خواهران 3 سال (6 نیمسال تحصیلی) می باشد.

حداکثر مرخصی مجاز برای برادرانی که متقاضی معافیت تحصیلی هستند و نیز اتباع خارجی یک سال (2 نیمسال تحصیلی) می باشد.  

حداکثر مرخصی مجاز در دانشگاه پیام نور چقدر می باشد؟

پاسخ:
حداکثر مرخصی مجاز برای برادرانی که کارت پایان خدمت دارند و نیز خواهران 3 سال (6 نیمسال تحصیلی) می باشد.

حداکثر مرخصی مجاز برای برادرانی که متقاضی معافیت تحصیلی هستند و نیز اتباع خارجی یک سال (2 نیمسال تحصیلی) می باشد.  

 
پرسش3:

ملاک انتخاب واحد براساس معدل کدام نیمسال تحصیلی می باشد؟

پاسخ:
دانشجو در هر نیمسال (به جز نیمسال اول)  بایستی تعداد واحدها را براساس معدل نیمسال قبل و با رعایت پیش نیاز انتخاب نماید. 

ملاک انتخاب واحد براساس معدل کدام نیمسال تحصیلی می باشد؟

پاسخ:
دانشجو در هر نیمسال (به جز نیمسال اول)  بایستی تعداد واحدها را براساس معدل نیمسال قبل و با رعایت پیش نیاز انتخاب نماید. 
 
پرسش 4:

آدرس سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور چیست؟

پاسخ:
 سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه به شرح ذیل می باشد. به دانشجویان عزیز توصیه می شود آخرین اخبار و اطلاعیه ها را در طول تحصیلات از این سایتها دریافت نمایند.
 
سایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور      
www.pnu.ac.ir
سایت دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
www.pnum.ac.ir
سیستم جامع دانشگاهی گلستان

آدرس سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور چیست؟

پاسخ:
 سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه به شرح ذیل می باشد. به دانشجویان عزیز توصیه می شود آخرین اخبار و اطلاعیه ها را در طول تحصیلات از این سایتها دریافت نمایند.
 
سایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور      
www.pnu.ac.ir
سایت دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
www.pnum.ac.ir
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
 
پرسش5:

چگونه می توانیم از آخرین تغییرات سرفصل دروس و منابع درسی رشته خود آگاه شویم ؟

پاسخ:
از دانشجویان عزیز تقاضا می شود در شروع هر سال تحصیلی با مراجعه به سایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور از تغییرات احتمالی سرفصل دروس و منابع درسی رشته خود اطلاع حاصل نمایند.

چگونه می توانیم از آخرین تغییرات سرفصل دروس و منابع درسی رشته خود آگاه شویم ؟

پاسخ:
از دانشجویان عزیز تقاضا می شود در شروع هر سال تحصیلی با مراجعه به سایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور از تغییرات احتمالی سرفصل دروس و منابع درسی رشته خود اطلاع حاصل نمایند.
 
پرسش6:

آیا حضور در کلاسهای دانشگاه پیام نور اجباری است؟

پاسخ:
حضور در کلاسهای درسی دانشگاه پیام نور (بجز دروس دارای واحد عملی و آ زمایشگاهها) اجباری نیست. اما در صورتی که دانشجو در کلاسها و آزمون میان ترم شرکت نداشته باشد، نمره میان ترم (6 نمره) به وی تعلق نگرفته و امتحان پایان نیمسال وی از 20 تصحیح خواهد شد.

آیا حضور در کلاسهای دانشگاه پیام نور اجباری است؟

پاسخ:
حضور در کلاسهای درسی دانشگاه پیام نور (بجز دروس دارای واحد عملی و آ زمایشگاهها) اجباری نیست. اما در صورتی که دانشجو در کلاسها و آزمون میان ترم شرکت نداشته باشد، نمره میان ترم (6 نمره) به وی تعلق نگرفته و امتحان پایان نیمسال وی از 20 تصحیح خواهد شد.
 
پرسش7:

آیا دانشجویانی که در کلاس شرکت نکرده اند ملزم به پرداخت شهریه می باشند؟

پاسخ:
دانشجویی که انتخاب واحد نموده است اعم از این که در کلاسها و امتحانات شرکت داشته یا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشد.

آیا دانشجویانی که در کلاس شرکت نکرده اند ملزم به پرداخت شهریه می باشند؟

پاسخ:
دانشجویی که انتخاب واحد نموده است اعم از این که در کلاسها و امتحانات شرکت داشته یا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشد.
 
پرسش8:

دانشجویان متقاضی معادل سازی تا چه زمانی فرصت دارند تقاضای ارسال ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه نمایند؟

پاسخ:
 دانشجویانی که متقاضی معادل سازی دروس از دانشگاه قبلی خود هستند بایستی حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی تقاضای ارسال ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه نمایند.

دانشجویان متقاضی معادل سازی تا چه زمانی فرصت دارند تقاضای ارسال ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه نمایند؟

پاسخ:
 دانشجویانی که متقاضی معادل سازی دروس از دانشگاه قبلی خود هستند بایستی حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی تقاضای ارسال ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه نمایند.
 
پرسش9:

آیا دروس دانشپذیری قابل معادلسازی می باشد؟

پاسخ:
دروس دانشپذیری دانشجویان دوره های فراگیر تحت هیچ شرایطی قابل معادلسازی از دانشگاه قبلی نمی باشد و دانشجو ملزم به گذراندن دروس مردودی دوره دانشپذیری در طول دوران تحصیل می باشد.

آیا دروس دانشپذیری قابل معادلسازی می باشد؟

پاسخ:
دروس دانشپذیری دانشجویان دوره های فراگیر تحت هیچ شرایطی قابل معادلسازی از دانشگاه قبلی نمی باشد و دانشجو ملزم به گذراندن دروس مردودی دوره دانشپذیری در طول دوران تحصیل می باشد.
 
پرسش10:

آیا دروس مقطع کاردانی دانشجویانی که در کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند قابل معادلسازی می باشد؟

پاسخ:
دروس مقطع کاردانی آن دسته از دانشجویانی که در کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند قابل معادلسازی نمی باشد و دانشجو ملزم به گذراندن کلیه دروس بر اساس برنامه ترمی رشته مربوطه می باشد. ضمناَ در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته با رشته تحصیلی کاردانی وی مرتبط نباشد، دانشجو (به تشخیص گروه آموزشی مربوط) ملزم به گذراندن تعدادی درس جبرانی خواهد بود.

آیا دروس مقطع کاردانی دانشجویانی که در کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند قابل معادلسازی می باشد؟

پاسخ:
دروس مقطع کاردانی آن دسته از دانشجویانی که در کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند قابل معادلسازی نمی باشد و دانشجو ملزم به گذراندن کلیه دروس بر اساس برنامه ترمی رشته مربوطه می باشد. ضمناَ در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته با رشته تحصیلی کاردانی وی مرتبط نباشد، دانشجو (به تشخیص گروه آموزشی مربوط) ملزم به گذراندن تعدادی درس جبرانی خواهد بود.
 
پرسش11:

آیا در دانشگاه پیام نور اخراجی به دلیل مشروطی داریم؟

پاسخ:
در دانشگاه پیام نور دانشجو به دلیل مشروطی اخراج نمی شود ولی کسب معدلهای پایین در طول تحصیل منجر به اُفت معدل کل و در نتیجه عدم دریافت مدرک تحصیلی خواهد شد. لذا به دانشجویان عزیز توصیه می شود به این مهم توجه کافی داشته باشند.

آیا در دانشگاه پیام نور اخراجی به دلیل مشروطی داریم؟

پاسخ:
در دانشگاه پیام نور دانشجو به دلیل مشروطی اخراج نمی شود ولی کسب معدلهای پایین در طول تحصیل منجر به اُفت معدل کل و در نتیجه عدم دریافت مدرک تحصیلی خواهد شد. لذا به دانشجویان عزیز توصیه می شود به این مهم توجه کافی داشته باشند.
 
پرسش12

دانشجوياني كه قادر به شركت در امتحانات پايان نيمسال نيستند چگونه عمل نمايند ؟

پاسخ:
دانشجوياني كه قادر به حضور در يك و يا حتي در كل امتحانات پايان نيمسال نيستند چنانچه امكان حذف اضطراري در سيستم گلستان ( معمولا 20-10 روز قبل از شروع امتحانات ) باشد بايستي از طريق سيستم گلستان نسبت به حذف اضطراري دروس خود اقدام نمايند . البته به منظور مساعدت به دانشجويان ، چنانچه دانشجويي به هر دليل موفق به حذف اضطراري درس يا دروس خود نشده و در امتحان آن درس شركت نكند ، دانشگاه غيبت وي را موجه تلقي نموده و نيازي به مراجعه دانشجو و ارائه مدرك به دانشگاه نمي باشد . بديهي است در هر صورت دانشجو شهريه دروس مذكور قابل ذخيره نمي باشد.

دانشجوياني كه قادر به شركت در امتحانات پايان نيمسال نيستند چگونه عمل نمايند ؟

پاسخ:
دانشجوياني كه قادر به حضور در يك و يا حتي در كل امتحانات پايان نيمسال نيستند چنانچه امكان حذف اضطراري در سيستم گلستان ( معمولا 20-10 روز قبل از شروع امتحانات ) باشد بايستي از طريق سيستم گلستان نسبت به حذف اضطراري دروس خود اقدام نمايند . البته به منظور مساعدت به دانشجويان ، چنانچه دانشجويي به هر دليل موفق به حذف اضطراري درس يا دروس خود نشده و در امتحان آن درس شركت نكند ، دانشگاه غيبت وي را موجه تلقي نموده و نيازي به مراجعه دانشجو و ارائه مدرك به دانشگاه نمي باشد . بديهي است در هر صورت دانشجو شهريه دروس مذكور قابل ذخيره نمي باشد.
 
پرسش 13

حداقل معدل لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی چند است ؟

حداقل معدل کل لازم جهت دریافت مدرک، در مقطع کارشناسی 12 و در مقطع کارشناسی ارشد 14 می باشد . بدیهی است به معدلهای پایین تر  مدرک دانشگاهی تعلق نمی گیرد.

حداقل معدل لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی چند است ؟

حداقل معدل کل لازم جهت دریافت مدرک، در مقطع کارشناسی 12 و در مقطع کارشناسی ارشد 14 می باشد . بدیهی است به معدلهای پایین تر  مدرک دانشگاهی تعلق نمی گیرد.
 
پرسش 14

شرایط استفاده از مرخصی بدون شهریه ثابت چیست؟

بر اساس آئین نامه آموزشی، مرخصی بدون پرداخت شهریه فقط به دانشجویان خواهر در دوران پس از زایمان و حداکثر به مدت 2 نیمسال تعلق می گیرد. بنابراین سایر دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه ثابت هستند .

شرایط استفاده از مرخصی بدون شهریه ثابت چیست؟

بر اساس آئین نامه آموزشی، مرخصی بدون پرداخت شهریه فقط به دانشجویان خواهر در دوران پس از زایمان و حداکثر به مدت 2 نیمسال تعلق می گیرد. بنابراین سایر دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه ثابت هستند .

 
Text/HTML