● 
اِجُّمعَة ١ ذو الحجه ١٤٤٣
دانش آموختگان
 
   
 
بخشنامه در خصوص دانشجویانیکه با گواهی اشتغال به تحصیل نسبت به اخذ معافیت دائم اقدام می نماید.

تاریخ ایجاد   1390/03/09 - 01:40  تعدادمشاهده  8628 بازگشت

  
 
 
/>