● 
اِلأِثنين ١٩ صفر ١٤٤٣
امتحانات
 
   
 
اطلاعیه در خصوص اشكال در معرفي منبع درس « متون نظم و نثر عربي در ايران از سقوط بغداد تا دوره معاصر»

تاریخ ایجاد   1390/02/24 - 11:38  تعدادمشاهده  4401 بازگشت

با توجه به نامه شماره 81937/د مورخ 2/11/89 مدير محترم گروه زبان و ادبيات عرب و نيز نامه شماره 99156/3401/د مورخ 8/12/89 مديريت محترم برنامه ريزي در خصوص اشكالي كه در معرفي منبع درس « متون نظم و نثر عربي در ايران از سقوط بغداد تا دوره معاصر» با كد 1230024 در مقطع كارشناسي رشته زبان وادبيات عرب درنيمسال تابستان 89 وجود داشته است، بدينوسيله اجازه داده مي شود تا دانشجوياني كه درس مذكور را در نيمسال تابستان مذکور انتخاب كرده ودر آزمون آن شركت نموده اند، در نيسمال بعد درس مزبور را بدون پرداخت شهريه انتخاب و در آزمون شركت نمايند.
 ضمنا دانشجويانيكه با اين درس فارغ التحصيل مي شوند مي توانند به شيوه معرفي به استاد بدون پرداخت شهريه انتخاب واحد نمايند./ک