● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج

تاریخ ایجاد   1395/06/27 - 08:05  تعدادمشاهده  1540 بازگشت

پیوست نامه 
 
 
/>