● 
اِجُّمعَة ١ ذو الحجه ١٤٤٣
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
درخصوص تایید پروپوزال

تاریخ ایجاد   1400/02/08 - 11:54  تعدادمشاهده  536 بازگشت

با توجه به سوالات متعدد در خصوص تصویب پروپوزال، دانشجویان پس از  تدوین پروپوزال و امضاء استاد محترم راهنما و دریافت گزارش پیشینه پژوهش و گزارش همانند جویی آن را حضوری به  تایید کارشناس محترم رشته برسانند (از طریق ایمیل یا حضوری در محل دانشگاه) و جهت امضاء نهایی و ثبت در دبیرخانه می توانند فقط از ساعت 10 تا 13  روز شنبه قبل از تاریخ جلسه گروه (جلسات گروه براساس تقویم استانی فقط روزهای یکشنبه تشکیل می شود) جهت ثبت به ساختمان اداری دانشگاه مراجعه نمایند.
 
دانشجویان سایر شهرها  و یا دانشجویانی که محدودیت و مشکل رفت و امد دارند: دانشجو صفحه اول پرپوزال را امضاء و صفحه ای که به امضاء استاد راهنما رسیده است + همانند جویی و پیشینه پژوهش پیوست و از طریق ایمیل برای کارشناس محترم  رشته جهت اقدامات بعدی ارسال نماید تا پس از تکمیل امضاء ها و ثبت دبیرخانه  مجددا" به دانشجو عودت شود. 


 
 
 
/>