● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
برنامه گروه های بین ترم آز شیمی از نیمسال اول 91-1390

تاریخ ایجاد   1390/09/21 - 08:29  تعدادمشاهده  3605 بازگشت

آزمایشگاه شماره 2
آزمایشگاه شماره 1
 
20-14
30/13-30/7
20-14
30/13-30/7
روز
تاریخ
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
01-003-14-11
عمومی 1-زیست(شفائی)
01-083-14-11
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
05-009-14-11
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
04-009-14-11
شنبه
08/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
02-003-14-11
شیمی رنگ-شیمی(----)
عمومی 1-شیمی(حشمتی)
02-009-14-11
عمومی 1-شیمی(حشمتی)
01-009-14-11
یک شنبه
09/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
01-003-14-11
شیمی رنگ-شیمی(----)
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
05-009-14-11
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
04-009-14-11
دوشنبه
10/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
02-003-14-11
عمومی 1-زیست(شفائی)
01-083-14-11
عمومی 1-شیمی(حشمتی)
02-009-14-11
عمومی 1-شیمی(حشمتی)
01-009-14-11
سه شنبه
11/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
01-003-14-11
شیمی رنگ-شیمی(----)
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
05-009-14-11
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
04-009-14-11
چهارشنبه
12/11/1390
 
 
 
 
پنجشنبه
13/11/1390
 
 
 
 
جمعه
14/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
02-003-14-11
عمومی 1-زیست(شفائی)
01-083-14-11
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
05-009-14-11
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
04-009-14-11
شنبه
15/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
01-003-14-11
شیمی معدنی- علوم تجربی (-----------)
عمومی 1-شیمی(حشمتی)
02-009-14-11
عمومی 1-شیمی(حشمتی)
01-009-14-11
یک شنبه
16/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
02-003-14-11
شیمی رنگ-شیمی(----)
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
03-009-14-11
عمومی -زمین(ساغروانیان)
02و01-080-14-11
دوشنبه
17/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
03-003-14-11
شیمی معدنی- علوم تجربی (-----------)
عمومی 1-شیمی(حشمتی)
02-009-14-11
عمومی 1-شیمی(حشمتی)
01-009-14-11
سه شنبه
18/11/1390
عمومی 2-شیمی(ندیم)
01-011-14-11
عمومی 1-زیست(شفائی)
01-083-14-11
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
03-009-14-11
عمومی -زمین(ساغروانیان)
02و01-080-14-11
چهارشنبه
19/11/1390
 
 
 
 
پنجشنبه
20/11/1390
 
 
 
 
جمعه
21/11/1390
تعطیل
شنبه
22/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
03-003-14-11
آلی1 -شیمی(رضائیان)
03-013-14-11
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
03-009-14-11
عمومی -زمین(ساغروانیان)
02و01-080-14-11
یک شنبه
23/11/1390
عمومی 2-شیمی(ندیم)
01-011-14-11
شیمی فیزیک- علوم تجربی (حشمتی)
آلی1 -شیمی(رضائیان)
04-013-14-11
آلی1 -شیمی(رضائیان)
03-013-14-11
دوشنبه
24/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
03-003-14-11
شیمی فیزیک- علوم تجربی (حشمتی)
عمومی 1-زیست(شفائی)
02-083-14-11
آلی -زیست(شفائی)
03-087-14-11
سه شنبه
25/11/1390
عمومی 2-شیمی(ندیم)
01-011-14-11
آلی1 -شیمی(رضائیان)
04-013-14-11
عمومی 1-شیمی(ساغروانیان)
03-009-14-11
عمومی -زمین(ساغروانیان)
02و01-080-14-11
چهارشنبه
26/11/1390
 
 
 
 
پنجشنبه
27/11/1390
 
 
 
 
جمعه
28/11/1390
عمومی 1-فیزیک(ندیم)
03-003-14-11
عمومی1-زیست(احمدی)
03-083-14-11
عمومی 1-زیست(شفائی)
02-083-14-11
آلی -زیست(شفائی)
03-087-14-11
شنبه
29/11/1390
عمومی 2-شیمی(ندیم)
01-011-14-11
عمومی2-زیست(احمدی)
02و01-085-14-11
عمومی 1-زیست(شفائی)
02-083-14-11
آلی -زیست(شفائی)
03-087-14-11
یک شنبه
30/11/1390
شیمی فیزیک2- (سلیمان زاده)
06-022-14-11
شیمی فیزیک2- (سلیمان زاده)
05-022-14-11
آلی1 -شیمی(رضائیان)
04-013-14-11
آلی1 -شیمی(رضائیان)
03-013-14-11
دوشنبه
01/12/1390
عمومی1-زیست(احمدی)
04-083-14-11
عمومی1-زیست(احمدی)
03-083-14-11
عمومی 1-زیست(شفائی)
02-083-14-11
آلی -زیست(شفائی)
03-087-14-11
سه شنبه
02/12/1390
شیمی فیزیک2- (سلیمان زاده)
06-022-14-11
شیمی فیزیک2- (سلیمان زاده)
05-022-14-11
آلی1 -شیمی(رضائیان)
04-013-14-11
آلی1 -شیمی(رضائیان)
03-013-14-11
چهارشنبه
03/12/1390
 
 
 
 
پنجشنبه
04/12/1390
 
 
 
 
جمعه
05/12/1390
عمومی1-زیست(احمدی)
04-083-14-11
عمومی2-زیست(احمدی)
02و01-085-14-11
شیمی فیزیک2- (سلیمان زاده)
06-022-14-11
شیمی فیزیک2- (سلیمان زاده)
05-022-14-11
شنبه
06/12/1390
عمومی 2-زیست(احمدی)
02و01-085-14-11
عمومی1-زیست(احمدی)
03-083-14-11
 
 
یک شنبه
07/12/1390
عمومی1-زیست(احمدی)
04-083-14-11
عمومی1-زیست(احمدی)
03-083-14-11
شیمی فیزیک2- (سلیمان زاده)
06-022-14-11
شیمی فیزیک2- (سلیمان زاده)
05-022-14-11
دوشنبه
08/12/1390
عمومی1-زیست(احمدی)
04-083-14-11
عمومی2-زیست(احمدی)
02و01-085-14-11
 
 
سه شنبه
09/12/1390
 
 
 
 
چهارشنبه
10/12/1390
 
 
 
 
پنجشنبه
11/12/1390
 
 
 
 
جمعه
12/12/1390 
Text/HTML