● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
برنامه آزمایشگاه شیمی مشهد در نیمسال دوم 91-90

تاریخ ایجاد   1390/11/01 - 09:20  تعدادمشاهده  4122 بازگشت

 

 
آزمایشگاه شماره 1
آزمایشگاه شماره 2
 
30/10-30/7
 
30/13-30/10
17-14
20-17
30/10-30/7
 
30/13-30/10
17-14
20-17
شنبه
آز. معدنی 1-
کد 1
آز. معدنی 1-
کد 2
آز. آلی 2-
کد 1
آز. آلی 2-
کد 2
آز. شیمی فیزیک 1- کد 1
آز. شیمی فیزیک 1- کد 2
آز. معدنی 1-
کد 3
آز. معدنی 1-
کد 4
یکشنبه
آز. شیمی تجزیه دستگاهی
کد 1
آز. معدنی 1-
کد 5
آز. معدنی 1-
کد 6
آز. معدنی 1-
کد 7
آز. معدنی 1-
کد 8
آز. جداسازی و شناسایی...
کد 1
دوشنبه
آز. آلی 2-
کد 3
آز. آلی 2-
کد 4
آز. شیمی فیزیک 1- کد 3
آز. شیمی فیزیک 1- کد 4
آز. شیمی تجزیه 1- کد 3
آز. شیمی تجزیه 1- کد 4
آز. شیمی تجزیه دستگاهی
کد 2
سه شنبه
آز. جداسازی و شناسایی...
کد 2
آز. اصول تصفیه آب-کد 1
آز. اصول تصفیه آب-کد 2
آز. شیمی تجزیه 1- کد 5
آز. شیمی تجزیه 1- کد 6
آز. شیمی تجزیه دستگاهی
کد 3
چهارشنبه
آز. جداسازی و شناسایی...
کد 3
آز. جداسازی و شناسایی...
کد 4
آز شیمی پلیمر-کد 1
آز شیمی پلیمر-کد 2
آز. شیمی تجزیه دستگاهی
کد 4
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
 
 
جمعه
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Text/HTML