● 
اِجُّمعَة ١٣ شوال ١٤٤١
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
برنامه آزمایشگاه های شیمی نیمسال دوم 90-89

تاریخ ایجاد   1389/11/19 - 01:46  تعدادمشاهده  3091 بازگشت

 

 
آزمایشگاه شماره 1
آزمایشگاه شماره 2
 
30/10-30/7
 
30/13-30/10
17-14
20-17
30/10-30/7
 
30/13-30/10
17-14
20-17
شنبه
آز. معدنی 1-
کد 01
آز. معدنی 1-
کد 02
آز. آلی 2-
کد 01
آز. آلی 2-
کد 02
آز. شیمی تجزیه دستگاهی
کد 05
آز. شیمی فیزیک 1-کد01
آز. شیمی فیزیک 1-کد02
یکشنبه
آز. معدنی 1-
کد 03
آز. معدنی 1-
کد 04
آز. معدنی 1-
کد 05
آز. معدنی 1-
کد 06
آز. شیمی فیزیک 1-کد03
آز. شیمی فیزیک 1-کد04
آز. معدنی 1-
کد 07
آز. آلی 2-
کد 03
دوشنبه
آز. جداسازی و شناسایی...
کد 04
آز. شیمی تجزیه دستگاهی
کد 01
آز. شیمی تجزیه 1-کد03
آز. شیمی تجزیه 1-کد04
آز. جداسازی و شناسایی...
کد 01
سه شنبه
آز. شیمی تجزیه دستگاهی
کد 04
آز. شیمی فیزیک 1-کد05
آز. شیمی فیزیک 1-کد06
آز. شیمی تجزیه 1-کد05و06
آز. شیمی تجزیه 1-کد02
آز. جداسازی و شناسایی...
کد 02
چهارشنبه
آز. شیمی تجزیه دستگاهی
کد 03
آز. جداسازی و شناسایی...
کد 05
آز. اصول تصفیه-گ. 1
آز. اصول تصفیه-گ. 2
آز. جداسازی و شناسایی...
کد 03
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?