● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
برنامه آزمایشگاه های شیمی نیمسال اول 91-90

تاریخ ایجاد   1390/06/22 - 12:50  تعدادمشاهده  3373 بازگشت

 

 
آزمایشگاه شماره 1
آزمایشگاه شماره 2
 
30/10-30/7
 
30/13-30/10
17-14
20-17
30/10-30/7
 
30/13-30/10
17-14
20-17
 
 
شنبه
آز. معدنی 2-
گ. 1
آز. معدنی 2-
گ. 2
آز. معدنی 2-
گ. 3
آز. معدنی 2-
گ.4
آز. شیمی آلی1و زیست گ. 1
آز. شیمی آلی1و زیست -گ.2
آز. شیمی فیزیک 2-گ.1
آز. شیمی فیزیک 2-گ.2
یکشنبه
آز. معدنی 2-
گ. 5
آز. معدنی 2-
گ. 6
آز. معدنی 2-
گ. 7
آز. معدنی 2-
گ. 8
آز. شیمی فیزیک 2-گ.3
آز. شیمی فیزیک 2-گ.4
آز. شیمی آلی1و زیست گ. 3
آز. شیمی آلی1و زیست -گ.4
دوشنبه
آز. شیمی تجزیه 2
گ. 1
آز. شیمی تجزیه 2
گ. 2
آز. شیمی تجزیه 2
گ. 3
آز. جداسازی و شناسایی...
گ. 1
سه شنبه
آز. اصول تصفیه-گ. 1
آز. اصول تصفیه-گ. 2
آز. شیمی تجزیه 2
گ. 4
آز. جداسازی و شناسایی...
گ. 2
آز. جداسازی و شناسایی...
گ. 3
چهارشنبه
آز. شیمی تجزیه 2
گ. 5
آز. شیمی تجزیه 2
گ. 6
آز. جداسازی و شناسایی...
گ. 4
آز. جداسازی و شناسایی...
گ. 5
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
 
 
جمعه
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Text/HTML