● 
اِجُّمعَة ١ ذو الحجه ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه فنی و مهندسی
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه فنی و مهندسی
برنامه کلاسی کارگاه نرم افزار 1

تاریخ ایجاد   1389/12/11 - 10:34  تعدادمشاهده  4140 بازگشت

 

روزهای هفته
    10- 8
 12- 10
 14- 12
 16- 14
 18- 16
 20- 18
 
 
شنبه
 
آز کامپیوتر 6
دهقانی
 
آزکامپیوتر 6
دهقانی
 
 
آز شبکه 1
پژومند
 
آز شبکه 1
پژومند
 
 
 
 
 
 
یک شنبه
 
 
آز کامپیوتر 3
سبزواری
 
آزکامپیوتر 3
سبزواری
 
آز کامپیوتر 4
سبزواری
 
آزکامپیوتر 4
سبزواری
 
آزکامپیوتر 5
سبزواری
 
آزکامپیوتر 5
سبزواری
 
 
دوشنبه
 
 
 
آز طرح 1
 مرویان
 
آز طرح 1
مرویان
 
 
 
 
 
سه شنبه
 
آزسیستم عامل 1
نعمت الهی
 
 
آزسیستم عامل 1
نعمت الهی
 
آزسیستم عامل 2
نعمت الهی
 
آزسیستم عامل 2
نعمت الهی
 
آز شبکه 2
پژومند
 
آز شبکه 2
پژومند
 
 
چهارشنبه
 
آز پایگاه داده 4
غفوریان 
11- 8
 
آز سیستم عامل 3
طهماسبی
 
آز سیستم عامل 3
طهماسبی
 
آزپیوسته
مرویان
 
آز پیوسته
مرویان
 
 
 
پنج شنبه
 
آز پایگاه داده 5
جعفری
 
آز پایگاه داده 5
جعفری
 
 
آزکامپیوتر روانشناسی
صنعت نگار
 
آزکامپیوتر روانشناسی
صنعت نگار
 
آز کامپیوتر صنایع
میسمی


 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>