● 
اِجُّمعَة ١ ذو الحجه ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه فنی و مهندسی
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه فنی و مهندسی
برنامه کلاسی سایت پژوهشی

تاریخ ایجاد   1389/12/11 - 10:40  تعدادمشاهده  4383 بازگشت

 

 
 
روزهای هفته
 
 
    10- 8
 
 
 12- 10
 
 
 14- 12
 
 
 16- 14
 
 
 18- 16
 
 
 20- 18
 
 
شنبه
 
 
 
آز کامپیوتر 10
دهقانی
 
آز کامپیوتر 10
دهقانی
 
 
 
 
یک شنبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
 
آز نمونه گیری 2
یوسفی
 
آز نمونه گیری 2
یوسفی
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
 
آز نمونه گیری 2
یوسفی
 
آزنمونه گیری 2
یوسفی
 
 
 
آز کامپیوتر جغرافیا
صالحی
 
 
 
چهارشنبه
 
آز کامپیوتر 7
یعقوبی
 
آز کامپیوتر 7
یعقوبی
 
آز کامپیوتر 8
یعقوبی
 
آز کامپیوتر 8
یعقوبی
 
آز کامپیوتر علوم اجتماعی
خنده رو
 
 
 
پنج شنبه
 
 
آز کامپیوتر حسابداری
هراتی
 
 
 
آز کامپیوتر
جهانگیر11
 
آز کامپیوتر
جهانگیر11


 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>