● 
اِجُّمعَة ١ ذو الحجه ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه فنی و مهندسی
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه فنی و مهندسی
برنامه کلاسی کارگاه سخت افزار

تاریخ ایجاد   1389/12/11 - 10:42  تعدادمشاهده  3999 بازگشت

 

 
 
روزهای هفته
 
 
    10- 8
 
 
 12- 10
 
 
 14- 12
 
 
 16- 14
 
 
 18- 16
 
 
 20- 18
 
 
شنبه
 
آز معماری 2
توکلی
 
آز معماری 2
توکلی
 
آزالکترونیکی 2
ابراهیمی
 
آزالکترونیکی 2
ابراهیمی
 
 
 
 
یک شنبه
 
 
 
 
آز الکترونیکی1
طاهری زاده
 
آز الکترونیکی1
طاهری زاده
 
 
 
 
 
دوشنبه
 
آزریزپردازنده 1
امیری
 
آز ریزپردازنده 1
امیری
 
آز منطقی 1
وطن خواه
 
آز منطقی 1
وطن خواه
 
آز منطقی 2
وطن خواه
 
آز منطقی 2
وطن خواه
 
 
سه شنبه
 
آز منطقی 5
 هراتی
 
آز منطقی 5
 هراتی
 
آز معماری 4
توکلی
 
آز معماری 4
توکلی
 
 
 
 
چهارشنبه
 
آز معماری 3
توکلی
 
آز معماری 3
توکلی
 
آز منطقی 3
وطن خواه
 
آز منطقی 3
وطن خواه
 
آز منطقی 4
وطن خواه
 
آز منطقی 4
وطن خواه
 
 
پنج شنبه
 
آز معماری 1
توکلی
 
آز معماری 1
توکلی
 
آز ریزپردازنده 2
امیری
 
آز ریزپردازنده 2
امیری
 
آز ریزپردازنده 3
امیری
 
آز ریزپردازنده 3
امیری


 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>