● 
اِلأِثنين ١٦ شعبان ١٤٤٥
امور تغذیه
 
   
 
قیمت مصوب غذای دانشجویی

تاریخ ایجاد   1391/08/07 - 09:30  تعدادمشاهده  27258 بازگشت

قیمت هر پرس غذای گرم جهت توزیع بین دانشجویان در سال تحصیلی 96-95 با توجه به نامه به شماره 2/37582/د مورخ 1395/07/10 معاون محترم فرهنگی واجتماعی دانشگاه به شرح جدول ذیل تعیین گردیده است.

بدیهی است قیمت اعلام شده بر اساس نرخ تورم وباتوجه به سیاست تک نرخی و تحویل غذا با هزینه ای متوسط محاسبه گردیده است.

10000 ریال
قیمت هر پرس پیش فروش شده
12000 ریال
قیمت هر پرس روز فروش
 

 نکته:  روز فروش درپایان ساعت سرو غذا به صورت محدود ارائه می گردد.