● 
اِسَّبِت ٨ جمادي الثانيه ١٤٣٩
مالی دانشجویی
 
   
 
کلیه دانشجویان موظفند فیشهای واریزشهریه را نزدخود نگهداری نمایند و هنگام فارغ التحصیلی به دانشگاه ارائه نمایند .

تاریخ ایجاد   1391/06/18 - 11:26  تعدادمشاهده  1872 بازگشت

 

کلیه دانشجویان موظفند فیشهای واریزشهریه را نزدخود نگهداری نمایند و هنگام فارغ التحصیلی به دانشگاه ارائه نمایند .