● 
اِلخَميس ٧ شوال ١٤٣٩
مالی دانشجویی
 
   
 
کلیه دانشجویان موظفند فیشهای واریزشهریه را نزدخود نگهداری نمایند و هنگام فارغ التحصیلی به دانشگاه ارائه نمایند .

تاریخ ایجاد   1391/06/18 - 11:26  تعدادمشاهده  1939 بازگشت

 

کلیه دانشجویان موظفند فیشهای واریزشهریه را نزدخود نگهداری نمایند و هنگام فارغ التحصیلی به دانشگاه ارائه نمایند .