● 
اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
برنامه دروس تخصصی رشته تربیت بدنی (خواهران و برادران)

تاریخ ایجاد   1392/08/07 - 09:50  تعدادمشاهده  3752 بازگشت

                      مجموعه ورزشی باغبانباشی
نام درس
ایام هفته
9-7.30
10.30-9
12-10.30
13.30-12
دوومیدانی
شنبه
دوشنبه
دوومیدانی2
(عزیزی)
013-01
013-03
169-01
دوومیدانی1
(عزیزی)
010-02
دوومیدانی1
(عزیزی)
010-03
دوومیدانی1
(عزیزی)
010-04
164-01
                                                           بلوارحجاب-حجاب1-داخل مجموعه آبی هشتم
نام درس
ایام هفته
10.30-9
12-10.30
13.30-12
امادگی جسمانی
سه شنبه
پنج شنبه
امادگی
جسمانی1
(شریعتی)
001-01
امادگی جسمانی1 (شریعتی)
001-03
001-02
امادگی جسمانی2 (شریعتی)
042-01
والیبال1
 
 
سه شنبه
9-7.30
15-13.30
 
والیبال1
(شریعتی)
006-03
والیبال1
(شریعتی)
006-01
 
چهارشنبه
9-7.30
10.30-9
12-10.30
والیبال1
(شریعتی)
006-01
والیبال1
(شریعتی)
006-03
والیبال1
(شریعتی)
006-04
006-06
پنج شنبه
9-7.30
 
 
والیبال1
(شریعتی)
009-04
006-06
 
 
فوتبال
چهارشنبه
15-12
 
 
فوتبال
(خسروی راد)
181-02
039-01
017-01
 
 
                                                    سالن بهداری
نام درس
ایام هفته
10.30-9
12-10.30
والیبال
یک شنبه
سه شنبه
والیبال1
(صفاری)
006-02
006-05
والیبال1
(صفاری)
006-02
006-05
                                      زمین چمن تختی
نام درس
ایام هفته
11-8
 
 
 
فوتبال
چهارشنبه
فوتبال
(نبوی نیک)
181-02
039-01
017-01
 
 
 
کشتی
چهارشنبه
10.30-8
13-10.30
 
 
کشتی
(نادرنخودچی)
187-01
کشتی
(نادرنخودچی)
029-01
 
 
دوومیدانی
شنبه
دوشنبه
9-7.30
10.30-9
12-10.30
15-12
دوومیدانی1
(بدخشان)
010-01
دوومیدانی1
(بدخشان)
010-05
164-02
دوومیدانی2
(بدخشان)
013-02
دوومیدانی2
(بدخشان)
013-04
169-02
                              بلوارسجاد-انتهای حامد شمالی12-مجموعه ورزشی سجاد-سالن ژیمناستیک
نام درس
ایام هفته
9.30-8
11-9.30
12.30-11
ژیمناستیک
سه شنبه
 
 
 
ژیمناستیک1
(موسوی)
028-02
 
ژیمناستیک1
(موسوی)
175-02
ژیمناستیک2
(موسوی)
034-02
180-02
پنج شنبه
ژیمناستیک1
(موسوی)
028-02
 
ژیمناستیک1
(موسوی)
175-02
ژیمناستیک2
(موسوی)
034-02
180-02
ژیمناستیک
چهار شنبه
10.30-8
14.30-12
16-14.30
ژیمناستیک2
(مشایخی)
180-01
034-01
ژیمناستیک1
(مشایخی)
028-01
ژیمناستیک1
(مشایخی)
028-03
                                                       میدان سعدآباد-استخر سعدآباد
نام درس
ایام هفته
9.30-8
11-9.30
شنا
شنبه
دوشنبه
شنا1
(ولیزاده)
023-02
165-02
شنا2
(ولیزاده)
031-02
170-01
                                     هیئت تنیس شهید بهشتی
نام درس
ایام هفته
10.30-8
13-10.30
15.30-13
تنیس روی میز
دوشنبه
 
تنیس روی میز2
(مریم زینل فامیله)
030-02
تنیس روی میز2
(مریم زینل فامیله)
030-02
 
 
 
سه شنبه
تنیس روی میز2
(مریم زینل فامیله)
030-01
تنیس روی میز1
(مریم زینل فامیله)
005-01
تنیس روی میز1
(مریم زینل فامیله)
005-03
تنیس روی میز
چهار شنبه
 
پنج شنبه
9-7.30
10.30-9
 
تنیس روی میز1
(محمدحسین زینل فامیله)
005-02
تنیس روی میز1
(محمدحسین زینل فامیله)
005-02
 
                                                    مجموعه ورزشی کارگران
نام درس
ایام هفته
12-10.30
13.30-12
 
بسکتبال
یک شنبه پنج شنبه
بسکتبال2
(علی نژاد)
035-02
بسکتبال1
(علی نژاد)
024-02
 
                              میثاق14-مجموعه ورزشی اتوبوسرانی
نام درس
ایام هفته
9-7.30
10.30-9
12-10.30
 
بسکتبال
یک شنبه
سه شنبه
بسکتبال 1
(اسدی)
024-05
بسکتبال1
(اسدی)
024-01
بسکتبال 1 (اسدی)
024-05
بسکتبال1
(اسدی)
024-04
 
بسکتبال جمعه

بسکتبال 2 (اسدی) 035-02

     
هندبال
پنج شنبه
10.30-9
10.30-12
13.30-12
15-13.30
هندبال1
(محمدنیا)
019-02
هندبال1
(محمدنیا)
019-02
هندبال2
(محمدنیا)
186-01
هندبال2
(محمدنیا)
186-01
مجموعه کوثر
نام درس
ایام هفته
9.30-7.30
11-9.30
12.30-11
14-12.30
شنا
شنبه
دوشنبه
شنا1(شریعتی)
023-01
شنا1(مشایخی)
023-03
شنا1(شریعتی)
023-01
شنا1(مشایخی)
023-03
شنا2(شریعتی)
031-01
شنا1(مشایخی)
023-04
شنا2(شریعتی)
170-02
شنا1(مشایخی)
165-01
هندبال
سه شنبه
پنج شنبه
9-7.30
10.30-9
12-10.30
13.30-12
هندبال2(ترابی)
189-02
هندبال1)ترابی)
019-01
هندبال1(ترابی)
019-03
 
هندبال1(ترابی)
019-04
 
امادگی جسمانی
سه شنبه
 
13.30-15
امادگی جسمانی(سیدنصرا..موسوی)
001-04
 
 
 
پنج شنبه
13.30-15
امادگی جسمانی(سیدنصرا..موسوی)
001-04
 
 
 
والیبال2
یک شنبه
9-7.30
والیبال2(کدخدایی)
 
10.30-9
والیبال2(کدخدایی)
 
 
بدمینتون
چهارشنبه
پنج شنبه
9-7.30
10.30-9
12-10.30
 
بدمینتون1
(حریری)
014-01
بدمینتون1
(حریری)
014-02
بدمینتون2
(حریری)
018-01
188-01
 

  
Text/HTML