● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
اجرای بخشنامه شیوه محاسبه نمرات عملی و عملی - نظری از نیمسال اول 92-91

تاریخ ایجاد   1392/08/13 - 11:31  تعدادمشاهده  3616 بازگشت

درخصوص نحوه محاسبه نمرات عملی و نظری دروس رشته تربیت بدنی به اطلاع می رساند نمرات عملی و نظری، بدون الویت و با تأثیر یکسان بر اساس رابطه ی زیر محاسبه و نمره نهایی اعلام می گردد.

 ( نمره عملی *تعداد واحد عملی ) + ( نمره نظری * تعداد واحد نظری )  

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------= نمره نهایی دانشجو

   جمع کل واحدهای عملی و نظری
 
در خصوص نمرات دروس رشته تربیت بدنی که شامل نمرات نظری هم هستند نمره عملی از 20 در رابطه بالا لحاظ می شود و برای الویت دادن به نمره عملی، شرط اخذ 50 درصد نمره واحد عملی جهت لحاظ نمره واحد نظری، توسط سیستم جامع کنترل خواهد شد.
در صورت عدم کسب حداقل 50 درصد نمره عملی، نمره نظری محاسبه نشده و نمره عملی به عنوان نمره نهایی منظور می گردد. ضمناً یادآور می شود که شیوه محاسبه نمرات فوق تغییری نمی کند.

  
Text/HTML