● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
برنامه عملی تربیت بدنی تخصصی و عمومی نیمسال اول 95-96

تاریخ ایجاد   1395/06/20 - 02:55  تعدادمشاهده  2301 بازگشت

برنامه عملی  تربیت بدنی تخصصی -سالن امام رضا ع

16-14:45

14:45-13:30

13:15-12

11:45-10:30

10:15-9

8:45-7:30

 

ایام هفته

هندبال1خ گ2

هندبال1خ گ1

فوتبال1خ گ2

فوتبال1خ گ1

بدمینتون 1خ گ2

بدمینتون 1خ گ1

سالن امام رضا1

شنبه

سالن امام رضا 2

 

 

 

آمادگی جسمانی1خ

 

 

سالن امام رضا3

بسکتبال2ب

والیبال2ب

والیبال1ب

والیبال1خ گ1

والیبال1خ گ2

والیبال2خ

سالن امام رضا1

یکشنبه

سالن امام رضا 2

 

 

 

 

 

 

سالن امام رضا3

بسکتبال2خ

بسکتبال1خ گ2

بسکتبال1خ گ1

بدمینتون 2خ

بدمینتون 1خ گ2

بدمینتون 1خ گ1

سالن امام رضا1

دوشنبه

سالن امام رضا 2

 

 

 

آمادگی جسمانی1خ

 

 

سالن امام رضا3

هندبال1ب

بسکتبال1ب

آمادگی جسمانی2خ گ1

آمادگی جسمانی2خ گ2

والیبال1خ گ2

والیبال2خ

سالن امام رضا1

سه شنبه

فوتبال1ب

سالن امام رضا 2

 

 

 

 

 

 

سالن امام رضا3

بسکتبال2خ

بسکتبال1خ گ2

بسکتبال1خ گ1

والیبال1خ گ1

آمادگی جسمانی2خ گ2

آمادگی جسمانی2خ گ1

سالن امام رضا1

چهارشنبه

سالن امام رضا 2

 

 

 

 

 

 

سالن امام رضا3

هندبال1ب

فوتبال1ب

بدمینتون1ب

بدمینتون2ب

امادگی2ب

امادگی1ب

سالن امام رضا1

پنج شنیه

سالن امام رضا 2

 

 

 

 

 

 

سالن امام رضا3

 

هندبال2خ

هندبال2خ

هندبال1خ گ2

هندبال1خ گ1

بدمینتون 2خ

سالن امام رضا1

جمعه

 

سالن امام رضا 2

 

 

 

 

 

 

سالن امام رضا3

 

 

 

برنامه عملی  تربیت بدنی تخصصی -سالن امام رضا ع

16-14:45

14:45-13:30

13:15-12

11:45-10:30

10:15-9

8:45-7:30

 

ایام هفته

تنیس2خ

تنیس1خ گ2

تنیس1خ گ1

 

 

 

سالن تنیس روی میز

شنبه

 

ژیم1خ گ2

ژیم1خ گ1

 

 

 

سالن کشتی

 

حرکات موزون1خ گ2

حرکات موزون1خ گ1

 

 

 

سالن ایروبیک

 

 

 

 

 

 

سالن تنیس روی میز

یکشنبه

ژیم2ب

ژیم1ب

 

 

 

 

سالن کشتی

 

 

 

 

 

 

سالن ایروبیک

 

 

 

 

 

 

سالن تنیس روی میز

دوشنبه

ژیم2خ

ژیم1خ گ2

ژیم1خ گ1

 

 

 

سالن کشتی

 

 

 

 

 

 

سالن ایروبیک

 

 

 

 

 

 

سالن تنیس روی میز

سه شنبه

 

ژیم1ب

ژیم2ب

 

 

 

سالن کشتی

 

 

 

 

 

 

سالن ایروبیک

 

تنیس1خ گ2

تنیس1خ گ1

تنیس2خ

 

 

سالن تنیس روی میز

چهارشنبه

ژیم2خ

 

 

 

 

 

سالن کشتی

 

 

 

 

 

 

سالن ایروبیک

 

 

 

 

تنیس1ب

تنیس1ب

سالن تنیس روی میز

پنج شنیه

 

 

 

 

 

 

سالن کشتی

 

 

 

 

 

 

سالن ایروبیک

 

 

 

 

 

 

سالن تنیس روی میز

جمعه

 

 

 

 

 

 

سالن کشتی

 

 

 

 

 

 

سالن ایروبیک 
Text/HTML