● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
 
   
آرشیو نشریه

صفحه اصلی
بر اساس شماره مجله
بر اساس نویسندگان
بر اساس موضوع

صفحه اصلی
بر اساس شماره مجله
بر اساس نویسندگان
بر اساس موضوع

 
شماره چهارم

 مطالعه الگوهای ارائه محتوا، ساختار و تدوین منابع درسی دانشگاه های باز کشورهای انگلیس، هند و ایران و ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از الگوهای تدوین منابع درسی دانشگاه پیام نور / هادی شریف مقدم، قاسمعلی احسانیان

 ادیان و انتظار منجی / ابراهیم تقی زاده، حمیدرضا وردی

 بررسی موانع توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی) / محمد موسوی

 هنر بیهقی در تبیین و توصیف نهادهای سیاسی وزارت و اشراف / حسن بساک

 مقایسه نظرهای مختلف در رابطه با تقدم رشد اقتصادی و توزیع درآمد / محمد لشکری

 مقایسه خطاهای زبان آموزان دختر و پسر منطقه تبادکان در کاربرد حروف اضافه همراه فعل در زبان انگلیسی / سیدمحمد حسینی معصوم، مریم معین درباری

 مقایسه جامعیت نسبی و روابط کاربری پایگاه های اطلاعاتی نشریات منتخب در حوزه علوم انسانی / ثریا ضیایی، وحید شریفی

 بررسی ارتباط میان لفظ و معنا بر پایه شاخص های آواشناختی "با نگاهی موردی به برخی شواهد قرآنی" / محمود رمضان زاده، علی توحیدی شکیب

 تحول پذیری شخصیت محمود غزنوی از آثار تاریخی تا ادبیات عرفانی / سیدعلی کرامتی مقدم

بررسی تفاوت های تولید علم پیرامون دو اصطلاح "پایگاه اطلاعاتی" و "بانک اطلاعاتی" در پایگاه اطلاعاتی آی اس آی (ISI) / مریم سلامی، رحیم علیجانی

 مطالعه الگوهای ارائه محتوا، ساختار و تدوین منابع درسی دانشگاه های باز کشورهای انگلیس، هند و ایران و ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از الگوهای تدوین منابع درسی دانشگاه پیام نور / هادی شریف مقدم، قاسمعلی احسانیان

 ادیان و انتظار منجی / ابراهیم تقی زاده، حمیدرضا وردی

 بررسی موانع توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی) / محمد موسوی

 هنر بیهقی در تبیین و توصیف نهادهای سیاسی وزارت و اشراف / حسن بساک

 مقایسه نظرهای مختلف در رابطه با تقدم رشد اقتصادی و توزیع درآمد / محمد لشکری

 مقایسه خطاهای زبان آموزان دختر و پسر منطقه تبادکان در کاربرد حروف اضافه همراه فعل در زبان انگلیسی / سیدمحمد حسینی معصوم، مریم معین درباری

 مقایسه جامعیت نسبی و روابط کاربری پایگاه های اطلاعاتی نشریات منتخب در حوزه علوم انسانی / ثریا ضیایی، وحید شریفی

 بررسی ارتباط میان لفظ و معنا بر پایه شاخص های آواشناختی "با نگاهی موردی به برخی شواهد قرآنی" / محمود رمضان زاده، علی توحیدی شکیب

 تحول پذیری شخصیت محمود غزنوی از آثار تاریخی تا ادبیات عرفانی / سیدعلی کرامتی مقدم

بررسی تفاوت های تولید علم پیرامون دو اصطلاح "پایگاه اطلاعاتی" و "بانک اطلاعاتی" در پایگاه اطلاعاتی آی اس آی (ISI) / مریم سلامی، رحیم علیجانی

 
Text/HTML