● 
اِسَّبِت ٨ ربيع الاول ١٤٤٥
تحصیلات تکمیلی * معرفی کارکنان و مدیران گروه
 
   
معرفی کارکنان و مدیران گروه

 

اسامی کارشناسان آموزشی تحصیلات تکمیلی

 

نام کارشناس

رشته کارشناسی ارشد

تلفن داخلی

محل استقرار

شماره شبکه های اجتماعی

خانم درخشانی

الهیات، حقوق، فیزیک، کشاورزی، مکانیک، ادبیات فارسی

505

ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 311

09027893767

خانم کرفی پور

ریاضی، آمار و کاربر ارشد سیستم گلستان

503

ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 311

09387507804
آقای براتی مدیریت، کاربر ارشد سیستم گلستان 508 ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 310 09011305914
خانم وثوقی بیوشیمی، جغرافیا، زمین شناسی، حسابداری، مهندسی برق 504 ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 311 09304878152
آقای سرکوهی جامعه شناسی، زبان شناسی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد 615 ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 309 ---

خانم رضائی فر

شیمی، کارشناس آموزشی مقطع دکتری

500

ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 312

09105501757
آقای افروز کارشناس آموزشی مقطع دکتری 618 ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 308 09215259200  

آقای متین فر

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

510

ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 310

09158222081
خانم بشارتی کارشناس رشته های علوم تربیتی و علم اطلاعات 511 ساختمان 5، طبقه 2، اتاق 309 09014208759

 

سایر واحدهای مرتبط با امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام واحد

نام مسئول

تلفن داخلی

محل استقرار

امور ارائه درس و برنامه ریزی کلاس ها

-----

----

ساختمان 5، طبقه اول

برگزاری کلاس ها

خانم برق 

443

ساختمان 3، طبقه همکف، امور کلاسها

آموزش دروس الکترونیکی

خانم شیخی

534

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 112

امور امتحانات و نمرات

خانم عالی مقدم

549

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 205

امور شهریه

آقای صادقیان

509

ساختمان 5، طبقه همکف، اتاق 110

امور وام دانشجویی

آقای علیمرادی

586

ساختمان 5، طبقه همکف، اتاق 102

صدور کارت دانشجویی و تغذیه

آقای قاسمی

587

ساختمان 5، طبقه همکف، اتاق 102

 

اسامی مدیران گروه ـ مقطع کارشناسی ارشد

 

نام مدیر گروه

رشته/شاخه

تلفن داخلی

محل استقرار

آقای دکتر معصومی

کشاورزی

408

ساختمان 2، ط 1

خانم دکتر حسینیون

آمار

456

ساختمان 2، همکف، اتاق 114

آقای دکتر داوریار حقوق خصوصی   ساختمان 2، ط 3
آقای دکتر فدوی فقه و مبانی حقوق اسلامی 234 ساختمان 2، ط 1، اتاق اساتید

آقای دکتر ایماندوست

اقتصاد

224

ساختمان 2، ط 1، اتاق اساتید

آقای دکتر واحدی فرد

تاریخ

205

ساختمان 2، ط 4، اتاق 423

آقای دکتر متولی

تاریخ و تمدن اسلامی، تاریخ تشیع

205

ساختمان 2، ط همکف

آقای دکتر خدابخشیان

ریاضی

409

ساختمان 1، ط 2، اتاق 205

خانم دکتر ناصری

زبان و ادبیات فارسی

230

ساختمان 2، ط 1، اتاق اساتید

آقای دکتر مظلومی

زمین شناسی

415

ساختمان 2، ط 4، اتاق 423

آقای دکتر فیضی

شیمی

435

ساختمان 2، ط 4، اتاق 419

خانم دکتر ضیائی

علم اطلاعات و دانش شناسی

255

ساختمان 5، ط 3

آقای دکتر رمضان زاده

زبان شناسی همگانی

274

ساختمان 2، ط 4

آقای دکتر جلالی

مکانیک

215

ساختمان 2، ط 3، اتاق 422

آقای دکتر رجبیان

بیوشیمی

237

ساختمان 2، ط 1، اتاق 201

آقای دکتر رحیمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

407

ساختمان 2، ط 4، اتاق 410

آقای دکتر رقوی

فیزیک

439

ساختمان 2، ط 4

آقای دکتر صنعتی

جامعه شناسی

126

ساختمان 2، ط 4، اتاق 407

آقای دکتر امین زاده

مهندسی برق

461

ساختمان 2، ط 3، اتاق 422

خانم دکتر ظهور پرونده

علوم تربیتی

133

ساختمان 2، ط 4، اتاق 411

آقای دکتر موسوی شیری

حسابداری

120

ساختمان 2، ط 4، اتاق 

آقای دکتر موسوی

مدیریت بازرگانی

131

ساختمان 2، ط 4، اتاق 410

آقای دکتر بهروزیه

حقوق جزا

125

ساختمان 2، ط 4، اتاق 512

 

  اسامی مدیران گروه ـ مقطع دکتری

نام مدیر گروه

رشته/شاخه

تلفن داخلی

محل استقرار

خانم دکتر ضیائی

کتابداری

 

ساختمان 2، طبقه چهارم

آقای دکتر محمدی فیزیک 115 ساختمان 2، طبقه چهارم، اتاق507
خانم دکتر حیدری ریاضی 119 ساختمان 2، طبقه چهارم، اتاق 503

آقای دکتر فیضی

شیمی

435

ساختمان 2، طبقه چهارم،  اتاق 419

 

 

اسامی کارشناسان آموزشی تحصیلات تکمیلی

 

نام کارشناس

رشته کارشناسی ارشد

تلفن داخلی

محل استقرار

شماره شبکه های اجتماعی

خانم درخشانی

الهیات، حقوق، فیزیک، کشاورزی، مکانیک، ادبیات فارسی

505

ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 311

09027893767

خانم کرفی پور

ریاضی، آمار و کاربر ارشد سیستم گلستان

503

ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 311

09387507804
آقای براتی مدیریت، کاربر ارشد سیستم گلستان 508 ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 310 09011305914
خانم وثوقی بیوشیمی، جغرافیا، زمین شناسی، حسابداری، مهندسی برق 504 ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 311 09304878152
آقای سرکوهی جامعه شناسی، زبان شناسی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد 615 ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 309 ---

خانم رضائی فر

شیمی، کارشناس آموزشی مقطع دکتری

500

ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 312

09105501757
آقای افروز کارشناس آموزشی مقطع دکتری 618 ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 308 09215259200  

آقای متین فر

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

510

ساختمان 5 ـ ط 2 ـ اتاق 310

09158222081
خانم بشارتی کارشناس رشته های علوم تربیتی و علم اطلاعات 511 ساختمان 5، طبقه 2، اتاق 309 09014208759

 

سایر واحدهای مرتبط با امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام واحد

نام مسئول

تلفن داخلی

محل استقرار

امور ارائه درس و برنامه ریزی کلاس ها

-----

----

ساختمان 5، طبقه اول

برگزاری کلاس ها

خانم برق 

443

ساختمان 3، طبقه همکف، امور کلاسها

آموزش دروس الکترونیکی

خانم شیخی

534

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 112

امور امتحانات و نمرات

خانم عالی مقدم

549

ساختمان 5، طبقه اول، اتاق 205

امور شهریه

آقای صادقیان

509

ساختمان 5، طبقه همکف، اتاق 110

امور وام دانشجویی

آقای علیمرادی

586

ساختمان 5، طبقه همکف، اتاق 102

صدور کارت دانشجویی و تغذیه

آقای قاسمی

587

ساختمان 5، طبقه همکف، اتاق 102

 

اسامی مدیران گروه ـ مقطع کارشناسی ارشد

 

نام مدیر گروه

رشته/شاخه

تلفن داخلی

محل استقرار

آقای دکتر معصومی

کشاورزی

408

ساختمان 2، ط 1

خانم دکتر حسینیون

آمار

456

ساختمان 2، همکف، اتاق 114

آقای دکتر داوریار حقوق خصوصی   ساختمان 2، ط 3
آقای دکتر فدوی فقه و مبانی حقوق اسلامی 234 ساختمان 2، ط 1، اتاق اساتید

آقای دکتر ایماندوست

اقتصاد

224

ساختمان 2، ط 1، اتاق اساتید

آقای دکتر واحدی فرد

تاریخ

205

ساختمان 2، ط 4، اتاق 423

آقای دکتر متولی

تاریخ و تمدن اسلامی، تاریخ تشیع

205

ساختمان 2، ط همکف

آقای دکتر خدابخشیان

ریاضی

409

ساختمان 1، ط 2، اتاق 205

خانم دکتر ناصری

زبان و ادبیات فارسی

230

ساختمان 2، ط 1، اتاق اساتید

آقای دکتر مظلومی

زمین شناسی

415

ساختمان 2، ط 4، اتاق 423

آقای دکتر فیضی

شیمی

435

ساختمان 2، ط 4، اتاق 419

خانم دکتر ضیائی

علم اطلاعات و دانش شناسی

255

ساختمان 5، ط 3

آقای دکتر رمضان زاده

زبان شناسی همگانی

274

ساختمان 2، ط 4

آقای دکتر جلالی

مکانیک

215

ساختمان 2، ط 3، اتاق 422

آقای دکتر رجبیان

بیوشیمی

237

ساختمان 2، ط 1، اتاق 201

آقای دکتر رحیمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

407

ساختمان 2، ط 4، اتاق 410

آقای دکتر رقوی

فیزیک

439

ساختمان 2، ط 4

آقای دکتر صنعتی

جامعه شناسی

126

ساختمان 2، ط 4، اتاق 407

آقای دکتر امین زاده

مهندسی برق

461

ساختمان 2، ط 3، اتاق 422

خانم دکتر ظهور پرونده

علوم تربیتی

133

ساختمان 2، ط 4، اتاق 411

آقای دکتر موسوی شیری

حسابداری

120

ساختمان 2، ط 4، اتاق 

آقای دکتر موسوی

مدیریت بازرگانی

131

ساختمان 2، ط 4، اتاق 410

آقای دکتر بهروزیه

حقوق جزا

125

ساختمان 2، ط 4، اتاق 512

 

  اسامی مدیران گروه ـ مقطع دکتری

نام مدیر گروه

رشته/شاخه

تلفن داخلی

محل استقرار

خانم دکتر ضیائی

کتابداری

 

ساختمان 2، طبقه چهارم

آقای دکتر محمدی فیزیک 115 ساختمان 2، طبقه چهارم، اتاق507
خانم دکتر حیدری ریاضی 119 ساختمان 2، طبقه چهارم، اتاق 503

آقای دکتر فیضی

شیمی

435

ساختمان 2، طبقه چهارم،  اتاق 419

 

 
Text/HTML