● 
اِثَّلاثا ٦ رمضان ١٤٤٤
تحصیلات تکمیلی * فرمها
 
   
 
جهت دریافت فرم ها با قلم های صحیح، فایل ذیل را دانلود کرده و بر روی سیستم خود نصب نمایید.
جهت دریافت فرم ها با قلم های صحیح، فایل ذیل را دانلود کرده و بر روی سیستم خود نصب نمایید.
 
فرم های پایان نامه

     مراحل انتخاب و تدوین پایان نامه

 

5-فرم تائیدیه مقاله
توضیح:
- فرم کاربرگ شماره (1) به تعداد اساتید راهنما، مشاور و داور  به تفکیک تنظیم و پرینت گرفته شود
- دانشجویانی که  مقاله علمی - پژوهشی ندارند کاربرگ شماره 2 و دانشجویانی که دارای مقاله هستند کاربرگ شماره 3 را تکمیل نمایند
-فرم صورتجلسه دفاع در 6 نسخه تنظیم و پرینت گرفته شود

 

     مراحل انتخاب و تدوین پایان نامه

 

5-فرم تائیدیه مقاله
توضیح:
- فرم کاربرگ شماره (1) به تعداد اساتید راهنما، مشاور و داور  به تفکیک تنظیم و پرینت گرفته شود
- دانشجویانی که  مقاله علمی - پژوهشی ندارند کاربرگ شماره 2 و دانشجویانی که دارای مقاله هستند کاربرگ شماره 3 را تکمیل نمایند
-فرم صورتجلسه دفاع در 6 نسخه تنظیم و پرینت گرفته شود

 

 
سایر فرم های تحصیلات تکمیلی
 
فرم های دوره دکتری
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>