● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
تاریخچه دانشگاه
 
   
 

تاریخچه دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پيام نور براساس تصميمات جلسات 94 مورخ 27/8/65 و97 مورخ 25/9/65 شورايعالي انقلاب فرهنگي عملاً با پذيرش اولين گروه دانشجو در مهرماه 1367 تأسيس شد.
اين دانشگاه پس از تأسيس، با پذيرش اولين گروه دانشجويي خود در 5 رشته تحصيلي ودر 28 مركز باقيمانده از دانشگاه ابوريحان بيروني ودانشگاه آزاد ايران از مهرماه سال تحصيلي 68-1367 فعاليت آموزشي خود را‌ آغاز كرد. توسعه دانشگاه وتأسيس شعب جديد از محل كمك هاي مردمي و محلي وامكانات مهيا شده از سوي هيئت مؤسس انجام مي شود. اکنون دانشگاه پیام نور درسراسر کشورحدود 500 مرکز و واحد و یک مرکز بین المللی با شعبات رو به گسترش در داخل و خارج از کشور دارد.
 
هدفهای اصلی دانشگاه:
·  همگانی کردن آموزش عالی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه
·  تسهیل دسترسی برابر همگان به فرصتهای آموزش عالی در همه جا و همه وقت
·  کاستن از محدودیتها و فراهم آوردن امکان ادامه تحصیلات دانشگاهی برای علاقه مندان، بویژه در مناطق محروم.
·  فراهم آوردن زمینه استفاده از امکانات بالقوه، که در نظام آموزشی متعارف کمتر به کار گرفته می شود.
·  تربیت بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه
·  اهتمام به گسترش مرزهای دانش، به منظور دستیابی به نظریه های جدید علمی و تولید علم
·  مشارکت در حل معضلات اجتماعی
·  فراهم آوردن امکان دسترسی ایرانیان مقیم خارج از کشور و فارسی زبانان و علاقه مندان به جمهوری اسلامی به آموزش عالی در اقصی نقاط عالم
 

تاریخچه دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پيام نور براساس تصميمات جلسات 94 مورخ 27/8/65 و97 مورخ 25/9/65 شورايعالي انقلاب فرهنگي عملاً با پذيرش اولين گروه دانشجو در مهرماه 1367 تأسيس شد.
اين دانشگاه پس از تأسيس، با پذيرش اولين گروه دانشجويي خود در 5 رشته تحصيلي ودر 28 مركز باقيمانده از دانشگاه ابوريحان بيروني ودانشگاه آزاد ايران از مهرماه سال تحصيلي 68-1367 فعاليت آموزشي خود را‌ آغاز كرد. توسعه دانشگاه وتأسيس شعب جديد از محل كمك هاي مردمي و محلي وامكانات مهيا شده از سوي هيئت مؤسس انجام مي شود. اکنون دانشگاه پیام نور درسراسر کشورحدود 500 مرکز و واحد و یک مرکز بین المللی با شعبات رو به گسترش در داخل و خارج از کشور دارد.
 
هدفهای اصلی دانشگاه:
·  همگانی کردن آموزش عالی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه
·  تسهیل دسترسی برابر همگان به فرصتهای آموزش عالی در همه جا و همه وقت
·  کاستن از محدودیتها و فراهم آوردن امکان ادامه تحصیلات دانشگاهی برای علاقه مندان، بویژه در مناطق محروم.
·  فراهم آوردن زمینه استفاده از امکانات بالقوه، که در نظام آموزشی متعارف کمتر به کار گرفته می شود.
·  تربیت بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه
·  اهتمام به گسترش مرزهای دانش، به منظور دستیابی به نظریه های جدید علمی و تولید علم
·  مشارکت در حل معضلات اجتماعی
·  فراهم آوردن امکان دسترسی ایرانیان مقیم خارج از کشور و فارسی زبانان و علاقه مندان به جمهوری اسلامی به آموزش عالی در اقصی نقاط عالم
 
 
Text/HTML