● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
برنامه ریزی * برنامه کلاسی * شیوه عملکرد اساتید در طول ترم تحصیلی
 
   
شیوه عملکرد اساتید در طول ترم تحصیلی
استاد محترم  بـا سـلام
     ضمن تقدير و تشكر از همكاري جنابعالي با اين مركز دانشگاهي،به منظور ارائه هرچه بهتر برنامه هاي آموزشي و تمهيد ملزومات آن خواهشمند است به موارد زير بذل عنايت فرماييد:
1-مراجعه به سايت سازمان مركزي دانشگاه به آدرس(www.pnu.ac.ir) دريافت و مطالعه وضعيت منابع درسي مربوط وشرح پيوست آن وجمع ساعات تدریس .(مراحل:سايت دانشگاهجهتدانشجوانتخاب دانشكدهانتخاب رشته مربوطه به تفكيك سنتي يا تجميعوضعيت منابع درسي)در صورت مغایرت ساعت تدریس با ابلاغ دریافتی موضوع به برنامه ریزی اعلام گردد .
2-رعايت نظم و مقررات در تشكيل و اتمام به موقع كلاس ها مطابق برنامه پيوست و پرهيز از جابجايي و تعطيل كردن كلاس ها در طول ترم.
3-تدريس منابع درسي مصوب اعلام شده در سايت دانشگاه، توجه به شرح پيوست برخي دروس و پرهيز از حذف بخشي از منبع درسي برخلاف وضعيت منابع.
4-ممنوعيت پذيرش دانشجو از گروههاي ديگرو هرنوع جابجائي برخلاف ليست اسامي حضور وغياب ؛ باتوجه به نظام مندشدن برنامه اخذ درس و ثبت نمره در سيستم گلستان.
5-اجتناب از واگذاري درس به اساتيد ديگرحتي به صورت موقت.
6-اعلام تاريخ و ساعت برگزاري آزمون ميان ترم به کارشناس برنامه ريزي درسي جهت اطلاع رساني به دانشجويان.
7-مراجعه به مركز جهت اخذ نام و كلمه عبورجهت ثبت نمرات ميان ترم وپايان ترم در سيستم گلستان(ويژه اساتيد جديدالورود).اساتیدی که قبلا همکاری داشته اند با کلمه عبور قبلی وارد سایت گلستان شوند.
8- ثبت نمره ميان ترم و پایان ترم در سيستم گلستان به آدرس (reg.pnu.ac.ir) درزمان تعيين شده .
9-توجه به محوریت داشتن رفع اشکال گروهی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان در امر آموزشی و درسی
10-برگزاری امتحان میان ترم توسط استاد مربوطه
استاد محترم  بـا سـلام
     ضمن تقدير و تشكر از همكاري جنابعالي با اين مركز دانشگاهي،به منظور ارائه هرچه بهتر برنامه هاي آموزشي و تمهيد ملزومات آن خواهشمند است به موارد زير بذل عنايت فرماييد:
1-مراجعه به سايت سازمان مركزي دانشگاه به آدرس(www.pnu.ac.ir) دريافت و مطالعه وضعيت منابع درسي مربوط وشرح پيوست آن وجمع ساعات تدریس .(مراحل:سايت دانشگاهجهتدانشجوانتخاب دانشكدهانتخاب رشته مربوطه به تفكيك سنتي يا تجميعوضعيت منابع درسي)در صورت مغایرت ساعت تدریس با ابلاغ دریافتی موضوع به برنامه ریزی اعلام گردد .
2-رعايت نظم و مقررات در تشكيل و اتمام به موقع كلاس ها مطابق برنامه پيوست و پرهيز از جابجايي و تعطيل كردن كلاس ها در طول ترم.
3-تدريس منابع درسي مصوب اعلام شده در سايت دانشگاه، توجه به شرح پيوست برخي دروس و پرهيز از حذف بخشي از منبع درسي برخلاف وضعيت منابع.
4-ممنوعيت پذيرش دانشجو از گروههاي ديگرو هرنوع جابجائي برخلاف ليست اسامي حضور وغياب ؛ باتوجه به نظام مندشدن برنامه اخذ درس و ثبت نمره در سيستم گلستان.
5-اجتناب از واگذاري درس به اساتيد ديگرحتي به صورت موقت.
6-اعلام تاريخ و ساعت برگزاري آزمون ميان ترم به کارشناس برنامه ريزي درسي جهت اطلاع رساني به دانشجويان.
7-مراجعه به مركز جهت اخذ نام و كلمه عبورجهت ثبت نمرات ميان ترم وپايان ترم در سيستم گلستان(ويژه اساتيد جديدالورود).اساتیدی که قبلا همکاری داشته اند با کلمه عبور قبلی وارد سایت گلستان شوند.
8- ثبت نمره ميان ترم و پایان ترم در سيستم گلستان به آدرس (reg.pnu.ac.ir) درزمان تعيين شده .
9-توجه به محوریت داشتن رفع اشکال گروهی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان در امر آموزشی و درسی
10-برگزاری امتحان میان ترم توسط استاد مربوطه
 
Text/HTML