● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
رشته های تحصیلی دانشگاه
 
   
رشته های تحصیلی دانشگاه
گروه آموزشی
مقطع/رشته تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ارشد
دکتری
الهیات و معارف اسلامی
الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث ) / الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام اسلامی ) / الهیات و معارف اسلامی (ادیان وعرفان اسلامی ) / الهیات و معارف اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی )
 تربیت معلم قرآن کریم
آموزش دینی و عربی
 
 
علوم اجتماعی و اقتصاد
علوم اقتصادي (نظري ) / علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ) / علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ) / مديريت دولتي / مدیریت بازرگانی / علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری و روابط عمومی) / مدیریت جهانگردی / مدیریت صنعتی
 
 
 
علوم انسانی
آب و هوا شناسی / تاریخ / تربيت بدني و علوم ورزشي / زبان وادبيات فارسي (محض ) / جغرافيا و برنامه ريزي روستايي / جغرافيا و برنامه ريزي شهري / علم اطلاعات و دانش شناسی / علوم سياسي / حقوق / حسابداري / روانشناسي عمومی / زبان و ادبيات انگليسي / زبان و ادبيات عرب / علوم تربيتي -مديريت برنامه ريزي آموزشي / علوم تربيتي (پيش دبستاني و دبستاني) / مترجمی زبان انگلیسی / راهنمایی و مشاوره
آموزش حرفه و فن / امور تربیتی / آموزش زبان انگلیسی / تربیت بدنی و علوم ورزشی / آموزش و پرورش ابتدایی
الهیات و معارف اسلامی ( فقه و مبانی حقوق اسلامی ) / تاریخ / زبان وادبیات فارسی / جامعه شناسی / کتابداری / علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )
 
علوم پایه
آمار و کاربردها / رياضي (محض ) / رياضي (كاربردي ) / ریاضیات و کاربردها / زيست شناسي (علوم گياهي ) / زيست شناسي (عمومي ) / زمين شناسي (كاربردي ) / زمين شناسي (محض ) / شيمي (كاربردي ) / شيمي (محض ) / علوم كامپيوتر / فيزيك (حالت جامد) / فيزيك (اتمي و مولكولي) / فيزيك (هسته اي )
 آموزش ریاضی / آموزش علوم تجربی
آمار / ریاضی کاربردی ( تحقیق در عملیات ) / ریاضی محض ( آنالیز ) / ریاضی محض ( جبر ) / زیست شناسی بیوشیمی / شیمی (معدنی) / شیمی ( آلی ) / شیمی ( تجزیه )    / فیزیک (هسته ای ) / فیزیک ( حالت جامد)
شیمی-فیزیک / شیمی (تجزیه) / شیمی(معدنی) / شیمی (آلی)
علوم کشاورزی
مهندسي اقتصاد كشاورزي / مهندسي آب وخاك / مهندسي علوم كشاورزي / مهندسي كشاورزي (علوم دامي ) / مهندسي كشاورزي (ماشينهاي ك *ومكانيزا) / مهندسي منابع طبيعي –محيط زيست / مهندسي مديريت و آباداني روستاها / ترویج و آموزش کشاورزی
 تولیدات دامی
 
 
فنی و مهندسی
مهندسي كامپيوتر (نرم افزار) / مهندسي كامپيوتر (سخت افزار) / مهندسي صنايع / مهندسي معماري / مهندسي مديريت اجرايي / مهندسي فناوري اطلاعات / مهندسي مديريت پروژه / مهندسی هوافضا / مهندسی پزشکی / مهندسی خودرو / مکانیک / مهندسی رباتیک / مهندسی شهرسازی / مهندسی پلیمر / مهندسی راه آهن / مهندسی عمران / مهندسی برق (4 گرایش)
 
 
 
هنر و رسانه
صنايع دستي / طراحی پارچه و لباس / کتابت و نگارگری (5 گرایش)
 
 
 
گروه آموزشی
مقطع/رشته تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ارشد
دکتری
الهیات و معارف اسلامی
الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) / الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث ) / الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام اسلامی ) / الهیات و معارف اسلامی (ادیان وعرفان اسلامی ) / الهیات و معارف اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی )
 تربیت معلم قرآن کریم
آموزش دینی و عربی
 
 
علوم اجتماعی و اقتصاد
علوم اقتصادي (نظري ) / علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ) / علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ) / مديريت دولتي / مدیریت بازرگانی / علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری و روابط عمومی) / مدیریت جهانگردی / مدیریت صنعتی
 
 
 
علوم انسانی
آب و هوا شناسی / تاریخ / تربيت بدني و علوم ورزشي / زبان وادبيات فارسي (محض ) / جغرافيا و برنامه ريزي روستايي / جغرافيا و برنامه ريزي شهري / علم اطلاعات و دانش شناسی / علوم سياسي / حقوق / حسابداري / روانشناسي عمومی / زبان و ادبيات انگليسي / زبان و ادبيات عرب / علوم تربيتي -مديريت برنامه ريزي آموزشي / علوم تربيتي (پيش دبستاني و دبستاني) / مترجمی زبان انگلیسی / راهنمایی و مشاوره
آموزش حرفه و فن / امور تربیتی / آموزش زبان انگلیسی / تربیت بدنی و علوم ورزشی / آموزش و پرورش ابتدایی
الهیات و معارف اسلامی ( فقه و مبانی حقوق اسلامی ) / تاریخ / زبان وادبیات فارسی / جامعه شناسی / کتابداری / علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )
 
علوم پایه
آمار و کاربردها / رياضي (محض ) / رياضي (كاربردي ) / ریاضیات و کاربردها / زيست شناسي (علوم گياهي ) / زيست شناسي (عمومي ) / زمين شناسي (كاربردي ) / زمين شناسي (محض ) / شيمي (كاربردي ) / شيمي (محض ) / علوم كامپيوتر / فيزيك (حالت جامد) / فيزيك (اتمي و مولكولي) / فيزيك (هسته اي )
 آموزش ریاضی / آموزش علوم تجربی
آمار / ریاضی کاربردی ( تحقیق در عملیات ) / ریاضی محض ( آنالیز ) / ریاضی محض ( جبر ) / زیست شناسی بیوشیمی / شیمی (معدنی) / شیمی ( آلی ) / شیمی ( تجزیه )    / فیزیک (هسته ای ) / فیزیک ( حالت جامد)
شیمی-فیزیک / شیمی (تجزیه) / شیمی(معدنی) / شیمی (آلی)
علوم کشاورزی
مهندسي اقتصاد كشاورزي / مهندسي آب وخاك / مهندسي علوم كشاورزي / مهندسي كشاورزي (علوم دامي ) / مهندسي كشاورزي (ماشينهاي ك *ومكانيزا) / مهندسي منابع طبيعي –محيط زيست / مهندسي مديريت و آباداني روستاها / ترویج و آموزش کشاورزی
 تولیدات دامی
 
 
فنی و مهندسی
مهندسي كامپيوتر (نرم افزار) / مهندسي كامپيوتر (سخت افزار) / مهندسي صنايع / مهندسي معماري / مهندسي مديريت اجرايي / مهندسي فناوري اطلاعات / مهندسي مديريت پروژه / مهندسی هوافضا / مهندسی پزشکی / مهندسی خودرو / مکانیک / مهندسی رباتیک / مهندسی شهرسازی / مهندسی پلیمر / مهندسی راه آهن / مهندسی عمران / مهندسی برق (4 گرایش)
 
 
 
هنر و رسانه
صنايع دستي / طراحی پارچه و لباس / کتابت و نگارگری (5 گرایش)
 
 
 
 
Text/HTML