● 
اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤٥
ضوابط تشکیل و فعالیت تشکلها
 
   
ضوابط تشکیل وصدور مجوز کانون
 • حداقل 3نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت فرهنگی که حداقل 14واحد درسی گذرانده ودر دو سال گذشته حکم قطعی کمیته انضباطی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت 1نیمسال یا بیشتر را نداشته باشند، می توانند به عنوان هیئت موسس تقاضانامه خود را مبنی برتشکیل کانون در یکی از زمینه های مندرج در آیین نامه (جهت اطلاع از آیین نامه به امور فرهنگی (پشت ساختمان شماره 1) مراجعه نمایید) به معاونت فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند.
 •  اساسنامه کانون واهداف تشکیل آن باید به پیوست تقاضانامه ارائه گردد.
 • پس ازصدور مجوز کانون، هیئت موسس کانون باید از طریق فراخوان عمومی ونصب اطلاعیه در سطح دانشگاه اقدام به عضوگیری رسمی نموده، ظرف حداکثر دو ماه پس از دریافت مجوز نسبت به برگزاری اولین مجمع عمومی با حضور نماینده مدیریت فرهنگی دانشگاه، جهت تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی اقدام نمایند.
 • (در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر شده فاقد اعتبار می باشد.)
 • چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضای کانون به حد نصاب تشکیل کانون (15نفر)نرسد، مجوز فعالیت کانون ملغی خواهد شد.
(کلیه مهلت ها و زمان های پیش بینی شده در این آیین نامه ،ایام تعطیلات نوروز وتابستان را شامل نمی شود.)
توجه: دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتردر این باره به کتاب راهنمای دانشجویان دانشگاه پیام نور (قابل تهیه از دفتر امور فرهنگی دانشگاه واقع در روبروی ساختمان 2) مراجعه نمایید.
 
 • حداقل 3نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت فرهنگی که حداقل 14واحد درسی گذرانده ودر دو سال گذشته حکم قطعی کمیته انضباطی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت 1نیمسال یا بیشتر را نداشته باشند، می توانند به عنوان هیئت موسس تقاضانامه خود را مبنی برتشکیل کانون در یکی از زمینه های مندرج در آیین نامه (جهت اطلاع از آیین نامه به امور فرهنگی (پشت ساختمان شماره 1) مراجعه نمایید) به معاونت فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند.
 •  اساسنامه کانون واهداف تشکیل آن باید به پیوست تقاضانامه ارائه گردد.
 • پس ازصدور مجوز کانون، هیئت موسس کانون باید از طریق فراخوان عمومی ونصب اطلاعیه در سطح دانشگاه اقدام به عضوگیری رسمی نموده، ظرف حداکثر دو ماه پس از دریافت مجوز نسبت به برگزاری اولین مجمع عمومی با حضور نماینده مدیریت فرهنگی دانشگاه، جهت تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی اقدام نمایند.
 • (در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر شده فاقد اعتبار می باشد.)
 • چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضای کانون به حد نصاب تشکیل کانون (15نفر)نرسد، مجوز فعالیت کانون ملغی خواهد شد.
(کلیه مهلت ها و زمان های پیش بینی شده در این آیین نامه ،ایام تعطیلات نوروز وتابستان را شامل نمی شود.)
توجه: دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتردر این باره به کتاب راهنمای دانشجویان دانشگاه پیام نور (قابل تهیه از دفتر امور فرهنگی دانشگاه واقع در روبروی ساختمان 2) مراجعه نمایید.
 
 
ضوابط تشکیل و فعالیت انجمن ها واتحادیه های علمی دانشجویی
 • برای تاسیس انجمن علمی دانشجویی، حداقل 5نفر از دانشجویان رشته ذیربط تقاضای خودرا (فرم تاسیس انجمن علمی ) به معاون فرهنگی دانشگاه ارائه می دهند. پس از موافقت شورای فرهنگی جهت تاسیس انجمن نسبت به فراخوان ثبت نام داوطلبان شورای مدیریت و برگزاری انتخابات اقدام می نماید.
 • انتخابات در سطح دانشگاه وهمزمان در آبان ماه هرسال برگزار می شود. معاونت فرهنگی زمان دقیق برگزاری انتخابات را اعلام می کند.
 • فقط دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته مورد نظر حق رای وحق داوطلب شدن را دارا می باشند.
 • نخستین شورای مدیریت منتخب حداکثر ظرف مدت دوهفته پس از برگزاری انتخابات باید اساسنامه انجمن راتدوین و به معاونت فرهنگی دانشگاه ارسال نماید.
توجه:دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتردر این باره به کتاب راهنمای دانشجویان دانشگاه پیام نور (قابل تهیه از دفتر امور فرهنگی دانشگاه واقع در پشت ساختمان 1)مراجعه نمایید.
 • برای تاسیس انجمن علمی دانشجویی، حداقل 5نفر از دانشجویان رشته ذیربط تقاضای خودرا (فرم تاسیس انجمن علمی ) به معاون فرهنگی دانشگاه ارائه می دهند. پس از موافقت شورای فرهنگی جهت تاسیس انجمن نسبت به فراخوان ثبت نام داوطلبان شورای مدیریت و برگزاری انتخابات اقدام می نماید.
 • انتخابات در سطح دانشگاه وهمزمان در آبان ماه هرسال برگزار می شود. معاونت فرهنگی زمان دقیق برگزاری انتخابات را اعلام می کند.
 • فقط دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته مورد نظر حق رای وحق داوطلب شدن را دارا می باشند.
 • نخستین شورای مدیریت منتخب حداکثر ظرف مدت دوهفته پس از برگزاری انتخابات باید اساسنامه انجمن راتدوین و به معاونت فرهنگی دانشگاه ارسال نماید.
توجه:دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتردر این باره به کتاب راهنمای دانشجویان دانشگاه پیام نور (قابل تهیه از دفتر امور فرهنگی دانشگاه واقع در پشت ساختمان 1)مراجعه نمایید.
 
Text/HTML