● 
اِلأَربِعا ٣ جمادي الاولي ١٤٤٣
خدمات واحد
 
   
شرح خدمات

 

 • تسویه حساب دانشجویان مرکز مشهد درهنگام فارغ التحصیلی از لحاظ دریافت وام دانشجویی اعم از شهریه ،ازدواج ،ضروری و عمره و عتبات
 • صدور دفترچه اقساط  و تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
 • امور مربوط به انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی
 • صدور کارت دانشجویی اصلی و المثنی
 • امور مربوط به معافیت تحصیلی (نظام وظیفه) دانشجویان
 • امور مربوط به دانشجویان اتباع

 

 • تسویه حساب دانشجویان مرکز مشهد درهنگام فارغ التحصیلی از لحاظ دریافت وام دانشجویی اعم از شهریه ،ازدواج ،ضروری و عمره و عتبات
 • صدور دفترچه اقساط  و تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
 • امور مربوط به انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی
 • صدور کارت دانشجویی اصلی و المثنی
 • امور مربوط به معافیت تحصیلی (نظام وظیفه) دانشجویان
 • امور مربوط به دانشجویان اتباع
 
Text/HTML