● 
اِلأِثنين ١١ ربيع الاول ١٤٤٣
امتحانات * آشنایی با کارکنان واحد امتحانات
 
   
 

 

 
نام و نام خانوادگی
شرح وظایف
آدرس ایمیل
محل استقرار
تلفن تماس
آقای محمدنژاد
مسئول امتحانات
mohammadnezhad.m@pnum.ac.ir
س 5، طبقه1، اتاق203
553
خانم آقاگلی زاده
امور مربوط به نمرات
golizadeh.s@pnum.ac.ir
551
خانم افتخاری
امور مربوط به نمرات
 
551
خانم کیومرثی
امور مربوط به نمرات
 
552
آقای عبدالباقی
بایگانی
 
س 5، طبقه1، اتاق 204 و 205
550 و 549
 
 

 

 
نام و نام خانوادگی
شرح وظایف
آدرس ایمیل
محل استقرار
تلفن تماس
آقای محمدنژاد
مسئول امتحانات
mohammadnezhad.m@pnum.ac.ir
س 5، طبقه1، اتاق203
553
خانم آقاگلی زاده
امور مربوط به نمرات
golizadeh.s@pnum.ac.ir
551
خانم افتخاری
امور مربوط به نمرات
 
551
خانم کیومرثی
امور مربوط به نمرات
 
552
آقای عبدالباقی
بایگانی
 
س 5، طبقه1، اتاق 204 و 205
550 و 549
 
 
 
Text/HTML