● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
امتحانات * آشنایی با کارکنان واحد امتحانات
 
   
 
امتحانات خانم عالی مقدم کارشناس مسئول امتحانات پیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات  549 alimoghadam.n@pnum.ac.ir
امتحانات خانم آقا گلی زاده کارشناس امتحانات پیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات  550 golizadeh.s@pnum.ac.ir
امتحانات خانم افتخاری کارشناس امتحانات پیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات  551 eftekhari.s@pnum.ac.ir
امتحانات خانم کیومرثی کارشناس امتحانات پیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات اعلام نشده و ثبت غیبت 552  
امتحانات آقای عبدالباقی بایگانی امتحانات   548  

 

امتحانات خانم عالی مقدم کارشناس مسئول امتحانات پیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات  549 alimoghadam.n@pnum.ac.ir
امتحانات خانم آقا گلی زاده کارشناس امتحانات پیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات  550 golizadeh.s@pnum.ac.ir
امتحانات خانم افتخاری کارشناس امتحانات پیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات  551 eftekhari.s@pnum.ac.ir
امتحانات خانم کیومرثی کارشناس امتحانات پیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات اعلام نشده و ثبت غیبت 552  
امتحانات آقای عبدالباقی بایگانی امتحانات   548