● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
تحصیلات تکمیلی * معرفی رشته ها
 
   
معرفی رشته های تحصیلات تکمیلی
رشته های مقطع کارشناسی ارشد (علوم پایه)
ریاضی (جبر)
ریاضی (آنالیز)
ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
شیمی (تجزیه)
شیمی (آلی)
شیمی (معدنی)
فیزیک (حالت جامد)
فیزیک (هسته ای)
آمار ریاضی
زیست شناسی (بیوشیمی)
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی (چینه نگاری و دیرینه شناسی)
رشته های مقطع کارشناسی ارشد (علوم انسانی)
زبان و ادبیات فارسی
علم اطلاعات و دانش شناسی
الهیات (فقه و مبانی و حقوق اسلامی)
الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
حسابداری
مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی
علوم تربیتی - مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی
حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق خصوصی
تاریخ تشیع
جامعه شناسی
علوم اقتصاد
زبان شناسی همگانی
جغرافیای برنامه ریزی شهری (برنامه ریزی مسکن)
رشته های مقطع کارشناسی ارشد (مهندسی)
مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
رشته های مقطع دکتری
شیمی آلی
شیمی معدنی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک
ریاضی کاربردی
فیزیک هسته ای
علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

رشته های مقطع کارشناسی ارشد (علوم پایه)
ریاضی (جبر)
ریاضی (آنالیز)
ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
شیمی (تجزیه)
شیمی (آلی)
شیمی (معدنی)
فیزیک (حالت جامد)
فیزیک (هسته ای)
آمار ریاضی
زیست شناسی (بیوشیمی)
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی (چینه نگاری و دیرینه شناسی)
رشته های مقطع کارشناسی ارشد (علوم انسانی)
زبان و ادبیات فارسی
علم اطلاعات و دانش شناسی
الهیات (فقه و مبانی و حقوق اسلامی)
الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
حسابداری
مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی
علوم تربیتی - مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی
حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق خصوصی
تاریخ تشیع
جامعه شناسی
علوم اقتصاد
زبان شناسی همگانی
جغرافیای برنامه ریزی شهری (برنامه ریزی مسکن)
رشته های مقطع کارشناسی ارشد (مهندسی)
مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
رشته های مقطع دکتری
شیمی آلی
شیمی معدنی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک
ریاضی کاربردی
فیزیک هسته ای
علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 
Text/HTML