● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * انتقال
 
   
انتقال
1-      انتقال دانشجو مشروط به احراز شرایط زیر است:
الف- شرایط ادامه تحصیل در مرکز مبدأ را داشته باشد.
ب- حداقل 24 واحد درسی بدون احتساب دروس پیش دانشگاه را گذرانده باشد.
ج- میانگین کل 12 به بالا را کسب نموده باشد.
د- نمره آزمون ورودی دانشجو از آخرین فرد پذیرفته شده در مرکز مقصد، و در همان رشته و سال در سهمیه مربوطه کمتر نباشد.
2-      انتقال دانشجو با موافقت مراکز مبدأ و مقصد و تأیید استان می باشد.
3-      در صورت عدم احراز میانگین کل، دانشجو می تواند موقتاً در مرکز مقصد مهمان شود؛ البته موافقت مرکز مبدأ الزامی می باشد و در صورت کسب میانگین لازم تقاضای انتقال نماید.
4-      انتقال دانشجو فقط در مقع همسطح و یا از بالا به پایین کاردانی به کاردانی و یا کارشناسی به کارشناسی و یا کارشناسی به کاردانی انجام می شود.
5-      در زمان انتقال، دانشجو نباید بیش از نصف واحدهای دوره منهای یک را گذرانده باشد.
6-      انتقال دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار مجاز است.
7-      انتقال دانشجو از سایر دانشگاهها به دانشگاه پیام نور فقط از طریق سازمان مرکزی اداره کل خدمات آموزشی امکان پذیر است.
8-      انتقال از پیام نور به دانشگاههای دیگر امکان پذیر نیست.
تبصره: در صورتی که دانشجو مایل به انتقال از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای دولتی باشد، فقط در صورت موافقت آن دانشگاه امکان پذیر بوده و اگر بعد از مکاتبه از دانشگاه پیام نور آن دانشگاه مخالفت نماید، امکان ثبت نام در پیام نور وجود ندارد.
9-      در صورت موافقت با انتقال، سوابق دانشجو از مرکز مبدأ به مرکز مقصد منتقل می شود.
10- در انتقال دانشجو، از یک مرکز به مرکز دیگر هیچگونه تغییری در درسهای دانشجو انجام نمی شود و کلیه درسهای اخذ شده گذرانده شده عیناً به مرکز مقصد منتقل می شود.
11- دانشجویان انتقالی از دانشگاههای شبانه و غیرانتفاعی بجز دانشجویان دوره های روزانه سراسری باید شهریه فراگیر پرداخت نمایند.
12- دانشجویان دوره های فراگیر پس از گذراندن یک ترم تحصیل بعد از دوره دانشپذیری و گذراندن 24 واحد درسی می توانند متقاضی انتقال شوند.
تبصره: دروس گذرانده در دوره دانشپذیری در مجموع 24 واحد محاسبه می گردد.
13- دانشجویان دوره های فراگیر در صورت گذراندن 24 واحد با میانگین 12 به بالا و موافقت مراکز مبدأ و مقصد و ارائه مدارک معتبر و مستند مبنی بر ازدواج، تغییر محل کار و غیره منتقل می شوند.
14- در صورتی که دانشجویان ورودی از کنکور سراسری شرایط انتقال را دارا نباشند، با داشتن شرایط ذیل می توانند درخواست انتقال دهند:
الف- سرپرست خانواده، شهید، فوت یا معلول شود، به طوریکه دانشجو به عنوان کفیل خانواده از طریق مراجع ذی صلاح شناخته شود.
ب- دانشجو معلول شود، به نحویکه به تشخیص شورای آموزشی استان به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.
ج- دانشجو به دلیل ازدواج رسمی ملزم به انتقال به محل تحصیل یا اشتغال همسر شود.
د- محل اشتغال دانشجو یا سرپرست قانونی وی تغییر کند.
تبصره: البته موارد فوق برای دانشجویان خانم بوده و در صورت هر یک از شرایط فوق از بندهای ب و د در احراز شرایط انتقال معاف می باشد.
15- انتقال فرزندان هیئت علمی فقط از طریق استانها مقدور می باشد. در این صورت هیئت علمی با مراجعه به سازمان سنجش، مجوز لازم را اخذ و به استان ارائه می دهد.
16- انتقال دانشجو باید قبل از ثبت نام مطابق تقویم دانشگاهی صورت گیرد، در این صورت دانشجو موظف است تقاضای خود را حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال به مرکز ارائه نماید.
17- انتقال دانشجو از خارج از کشور فقط از طریق سازمان مرکزی اداره کل خدمات آموزشی امکان پذیر می باشد.
1-      انتقال دانشجو مشروط به احراز شرایط زیر است:
الف- شرایط ادامه تحصیل در مرکز مبدأ را داشته باشد.
ب- حداقل 24 واحد درسی بدون احتساب دروس پیش دانشگاه را گذرانده باشد.
ج- میانگین کل 12 به بالا را کسب نموده باشد.
د- نمره آزمون ورودی دانشجو از آخرین فرد پذیرفته شده در مرکز مقصد، و در همان رشته و سال در سهمیه مربوطه کمتر نباشد.
2-      انتقال دانشجو با موافقت مراکز مبدأ و مقصد و تأیید استان می باشد.
3-      در صورت عدم احراز میانگین کل، دانشجو می تواند موقتاً در مرکز مقصد مهمان شود؛ البته موافقت مرکز مبدأ الزامی می باشد و در صورت کسب میانگین لازم تقاضای انتقال نماید.
4-      انتقال دانشجو فقط در مقع همسطح و یا از بالا به پایین کاردانی به کاردانی و یا کارشناسی به کارشناسی و یا کارشناسی به کاردانی انجام می شود.
5-      در زمان انتقال، دانشجو نباید بیش از نصف واحدهای دوره منهای یک را گذرانده باشد.
6-      انتقال دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار مجاز است.
7-      انتقال دانشجو از سایر دانشگاهها به دانشگاه پیام نور فقط از طریق سازمان مرکزی اداره کل خدمات آموزشی امکان پذیر است.
8-      انتقال از پیام نور به دانشگاههای دیگر امکان پذیر نیست.
تبصره: در صورتی که دانشجو مایل به انتقال از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای دولتی باشد، فقط در صورت موافقت آن دانشگاه امکان پذیر بوده و اگر بعد از مکاتبه از دانشگاه پیام نور آن دانشگاه مخالفت نماید، امکان ثبت نام در پیام نور وجود ندارد.
9-      در صورت موافقت با انتقال، سوابق دانشجو از مرکز مبدأ به مرکز مقصد منتقل می شود.
10- در انتقال دانشجو، از یک مرکز به مرکز دیگر هیچگونه تغییری در درسهای دانشجو انجام نمی شود و کلیه درسهای اخذ شده گذرانده شده عیناً به مرکز مقصد منتقل می شود.
11- دانشجویان انتقالی از دانشگاههای شبانه و غیرانتفاعی بجز دانشجویان دوره های روزانه سراسری باید شهریه فراگیر پرداخت نمایند.
12- دانشجویان دوره های فراگیر پس از گذراندن یک ترم تحصیل بعد از دوره دانشپذیری و گذراندن 24 واحد درسی می توانند متقاضی انتقال شوند.
تبصره: دروس گذرانده در دوره دانشپذیری در مجموع 24 واحد محاسبه می گردد.
13- دانشجویان دوره های فراگیر در صورت گذراندن 24 واحد با میانگین 12 به بالا و موافقت مراکز مبدأ و مقصد و ارائه مدارک معتبر و مستند مبنی بر ازدواج، تغییر محل کار و غیره منتقل می شوند.
14- در صورتی که دانشجویان ورودی از کنکور سراسری شرایط انتقال را دارا نباشند، با داشتن شرایط ذیل می توانند درخواست انتقال دهند:
الف- سرپرست خانواده، شهید، فوت یا معلول شود، به طوریکه دانشجو به عنوان کفیل خانواده از طریق مراجع ذی صلاح شناخته شود.
ب- دانشجو معلول شود، به نحویکه به تشخیص شورای آموزشی استان به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.
ج- دانشجو به دلیل ازدواج رسمی ملزم به انتقال به محل تحصیل یا اشتغال همسر شود.
د- محل اشتغال دانشجو یا سرپرست قانونی وی تغییر کند.
تبصره: البته موارد فوق برای دانشجویان خانم بوده و در صورت هر یک از شرایط فوق از بندهای ب و د در احراز شرایط انتقال معاف می باشد.
15- انتقال فرزندان هیئت علمی فقط از طریق استانها مقدور می باشد. در این صورت هیئت علمی با مراجعه به سازمان سنجش، مجوز لازم را اخذ و به استان ارائه می دهد.
16- انتقال دانشجو باید قبل از ثبت نام مطابق تقویم دانشگاهی صورت گیرد، در این صورت دانشجو موظف است تقاضای خود را حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال به مرکز ارائه نماید.
17- انتقال دانشجو از خارج از کشور فقط از طریق سازمان مرکزی اداره کل خدمات آموزشی امکان پذیر می باشد.
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>