● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * انصراف از تحصیل
 
   
انصراف از تحصیل
1-      دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید درخواست خود را به صورت کتبی به آموزش مرکز ارائه دهد.
2-      مرکز موظف است، حداکثر تا مدت یک ماه انصراف دانشجو را در مرکز نگهداری کند و پس از انقضای مهلت یک ماهه در صورتی که دانشجو انصراف خود را کتباً پس نگیرد، در سیستم جامع آن را ثبت نماید و یا مدارک آن را به سازمان مرکزی اداره کل خدمات آموزشی (اداره پذیرش و ثبت نام) ارائه دهد.
3-      پس از انقضای مهلت یک ماهه، انصراف دانشجو قطعی تلقی شده و حق بازگشت به تحصیل را نخواهد داشت.
تبصره: در صورتی که مدت انصراف یک ماه به اتمام برسد، حتی اگر مدارک دانشجو به سازمان مرکزی هم ارسال نشده باشد، امکان لغو انصراف وجود ندارد.
4-      دانشجوی انصرافی موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل نماید.
5-      دانشجوی انصرافی از طریق آزمون سراسری و یا دوره های فراگیر می تواند مجدداً در دانشگاه شرکت نماید.
6-      دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند و انصراف دهد، اگر مجدداً در کنکور سراسری یا دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور پذیرفته شود، حق استفاده از معافیت تحصیلی ندارد و می تواند در حین خدمت ادامه تحصیل دهد.  
1-      دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید درخواست خود را به صورت کتبی به آموزش مرکز ارائه دهد.
2-      مرکز موظف است، حداکثر تا مدت یک ماه انصراف دانشجو را در مرکز نگهداری کند و پس از انقضای مهلت یک ماهه در صورتی که دانشجو انصراف خود را کتباً پس نگیرد، در سیستم جامع آن را ثبت نماید و یا مدارک آن را به سازمان مرکزی اداره کل خدمات آموزشی (اداره پذیرش و ثبت نام) ارائه دهد.
3-      پس از انقضای مهلت یک ماهه، انصراف دانشجو قطعی تلقی شده و حق بازگشت به تحصیل را نخواهد داشت.
تبصره: در صورتی که مدت انصراف یک ماه به اتمام برسد، حتی اگر مدارک دانشجو به سازمان مرکزی هم ارسال نشده باشد، امکان لغو انصراف وجود ندارد.
4-      دانشجوی انصرافی موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل نماید.
5-      دانشجوی انصرافی از طریق آزمون سراسری و یا دوره های فراگیر می تواند مجدداً در دانشگاه شرکت نماید.
6-      دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند و انصراف دهد، اگر مجدداً در کنکور سراسری یا دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور پذیرفته شود، حق استفاده از معافیت تحصیلی ندارد و می تواند در حین خدمت ادامه تحصیل دهد.  
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>