● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * تغییر رشته
 
   
تغییر رشته
شرایط تغییر رشته همانند شرایط انتقال می باشد.
1-      با توجه به مدت مجاز تحصیل، پس از تطبیق درسها امکان گذراندن واحد درسی باقیمانده در رشته جدید را داشته باشد.
2-      تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای خاص تعهد دارند، با اعلام موافقت کتبی آن سازمان مقدور است.
3-      تغییر رشته به رشته تربیت بدنی به لحاظ پذیرش غیرمتمرکز و آزمون عملی امکان پذیر نیست.
4-      تغییر رشته دانشجویان دوره های فراگیر بعد از ثبت و گذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دانشپذیری مقدور است.
تبصره: دانشجویان فراگیر تنها می توانند در قالب آخرین دفترچه فراگیر در ترم تابستان به صورت بند ج تغییر رشته دهند.
5-      در صورت موافقت با تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت.
تبصره: البته اگر در رشته جدید ثبت نام نکرده باشد و منصرف شود، امکان بازگشت به رشته قبلی را دارد.
تغییر رشته بند ج
1-      در صورتی که دانشجوی پذیرفته شده آزمون سراسری، فاقد نمره آزمون باشد، به شرط احراز سایر شرایط می تواند از طریق شرکت در آزمون چند درس اختصاصی رشته مورد نظر و کسب نمره 10 و معدل 12 تغییر رشته دهند.
2-      تغییر رشته از طریق بند ج فقط در رشته های مجاز است که پذیرش دانشجو از طریق دوره های فراگیر داشته باشد.
3-      دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری، در صورت درخواست تغییر گروه آزمایشی می توانند از طریق بند ج اقدام نمایند.
4-      تغییر رشته از طریق بند ج در هر سال تحصیلی فقط یکبار و آن هم در ترم تابستان انجام می شود.

منابع درسی برای امتحان درسهای اختصاصی مورد نظر آخرین دفترچه دوره های فراگیر است.

شرایط تغییر رشته همانند شرایط انتقال می باشد.
1-      با توجه به مدت مجاز تحصیل، پس از تطبیق درسها امکان گذراندن واحد درسی باقیمانده در رشته جدید را داشته باشد.
2-      تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای خاص تعهد دارند، با اعلام موافقت کتبی آن سازمان مقدور است.
3-      تغییر رشته به رشته تربیت بدنی به لحاظ پذیرش غیرمتمرکز و آزمون عملی امکان پذیر نیست.
4-      تغییر رشته دانشجویان دوره های فراگیر بعد از ثبت و گذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دانشپذیری مقدور است.
تبصره: دانشجویان فراگیر تنها می توانند در قالب آخرین دفترچه فراگیر در ترم تابستان به صورت بند ج تغییر رشته دهند.
5-      در صورت موافقت با تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت.
تبصره: البته اگر در رشته جدید ثبت نام نکرده باشد و منصرف شود، امکان بازگشت به رشته قبلی را دارد.
تغییر رشته بند ج
1-      در صورتی که دانشجوی پذیرفته شده آزمون سراسری، فاقد نمره آزمون باشد، به شرط احراز سایر شرایط می تواند از طریق شرکت در آزمون چند درس اختصاصی رشته مورد نظر و کسب نمره 10 و معدل 12 تغییر رشته دهند.
2-      تغییر رشته از طریق بند ج فقط در رشته های مجاز است که پذیرش دانشجو از طریق دوره های فراگیر داشته باشد.
3-      دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری، در صورت درخواست تغییر گروه آزمایشی می توانند از طریق بند ج اقدام نمایند.
4-      تغییر رشته از طریق بند ج در هر سال تحصیلی فقط یکبار و آن هم در ترم تابستان انجام می شود.

منابع درسی برای امتحان درسهای اختصاصی مورد نظر آخرین دفترچه دوره های فراگیر است.

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>