● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * تغییر گرایش
 
   
تغییر گرایش
1-      چنانچه در دفترچه راهنما رشته های تحصیلی عنوان گرایش قید نشده باشد، گرایش رشته، محض و یا بدون گرایش است.
2-      مراکزی که در رشته هایی با دو گرایش پذیرش دانشجو دارند، لازم است در دومین سال تحصیلی نسبت به انتخاب گرایش خود اقدام نمایند، پس از انتخاب گرایش و گذراندن واحد ،حق تغییر گرایش را ندارند.
3-      دانشجویانی که درخواست تحصیل در دو گرایش را دارند، می تواننددر صورت گذراندن کلیه واحدهای یک گرایش از گرایش دیگر در قالب آموزشهای آزاد انتخاب واحد نمایند و گواهی گرایش دوم را نیز دریافت نمایند.
تبصره: در صورتی که دانشجو متقاضی گذراندن گرایش دوم می باشد، تنها در صورتی که در مراکز پیام نور از طریق آموزشهای آزاد ارائه می گردد، امکان گذراندن گرایش می باشد، در غیر اینصورت امکان پذیر نیست.
4-      در تغییر گرایش هیچگونه تطبیق واحدی صورت نمی گیرد.
5-      دانشجو قبل از آنکه از گرایش خاص انتخاب واحد نماید، باید گرایش خود را مشخص کند.
6-      دانشجوی متقاضی تغییر گرایش نباید از گرایش قبلی، درس تخصصی گذرانده باشد.
1-      چنانچه در دفترچه راهنما رشته های تحصیلی عنوان گرایش قید نشده باشد، گرایش رشته، محض و یا بدون گرایش است.
2-      مراکزی که در رشته هایی با دو گرایش پذیرش دانشجو دارند، لازم است در دومین سال تحصیلی نسبت به انتخاب گرایش خود اقدام نمایند، پس از انتخاب گرایش و گذراندن واحد ،حق تغییر گرایش را ندارند.
3-      دانشجویانی که درخواست تحصیل در دو گرایش را دارند، می تواننددر صورت گذراندن کلیه واحدهای یک گرایش از گرایش دیگر در قالب آموزشهای آزاد انتخاب واحد نمایند و گواهی گرایش دوم را نیز دریافت نمایند.
تبصره: در صورتی که دانشجو متقاضی گذراندن گرایش دوم می باشد، تنها در صورتی که در مراکز پیام نور از طریق آموزشهای آزاد ارائه می گردد، امکان گذراندن گرایش می باشد، در غیر اینصورت امکان پذیر نیست.
4-      در تغییر گرایش هیچگونه تطبیق واحدی صورت نمی گیرد.
5-      دانشجو قبل از آنکه از گرایش خاص انتخاب واحد نماید، باید گرایش خود را مشخص کند.
6-      دانشجوی متقاضی تغییر گرایش نباید از گرایش قبلی، درس تخصصی گذرانده باشد.
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>