● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * تطبیق واحد
 
   
تطبیق واحد
دستورالعمل انجام امور تطبیق واحد
با توجه به افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه و متعاقب تغییر ساختار دانشگاه و تشکیل مراکز استانی و نیز سیاست دانشگاه در تمرکززدایی، امور تطبیق واحد به استانها تفویض می گردد و استانها پس از اخذ مدارک لازم و با لحاظ نمودن شرایط زیر نسبت به بررسی و تأیید دروس تطبیقی اقدام خواهند کرد.
پذیرش واحدهای درسی
الف- بر اساس تبصره 11 ماده 55 آئین نامه آموزشی، پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمره تأیید شده خود به آموزش مرکز یا واحد می باشد و این فرصت قابل تمدید نیست.
ب- واحدهای درسی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت متبوع یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید گذرانده شده باشد.
تبصره: مرجع تأیید واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت علوم است.
رشته مرکزهای مورد نظر فوق به مراکز ارسال شده، چنانچه رشته ای جدید خارج از جدول مذکور باشد، لازم است از اداره کل خدمات آموزشی استعلام گردد.
ج- محتوای آموزشی درسهای گذرانده شده قبلی با هشتاد درصد محتوای مشابه در رشته جدید مطابقت داشته باشد و تشخیص آن به عهده گروههای آموزشی استان می باشد.
د-حداکثر مجموع واحدهای پذیرفته شده از دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و یا سایر مؤسسات آموزشی عالی نباید بیش از نصف و منهای یک باشد.
ه- به ازای هر واحد درسی شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصلی که در تقاضای تطبیق واحد داده است، اخذ خواهد شد.
نحوه اجرا
1-      دانشجو وظیفه دارد، در اولین فرصت و حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی تقاضای کتبی خود را به آموزش ارائه دهد.
2-      تقاضای کتبی دانشجو در دبیرخانه مرکز ثبت و سپس اقدام لازم برای اخذ نمره تأیید شده از دانشگاه مبدأ به عمل آید.
3-      چنانچه به هر دلیل دانشجو تقاضای تطبیق واحد نکند و موعد مقرر سپری شود، امکان تطبیق واحد میسر نخواهد بود.
4-      چنانچه تقاضای دانشجو در موعد مقرر تحویل آموزش شده ولی اخذ نمرات تأیید شده از مؤسسه قبلی بعد از موعد مقرر موکول شود، تطبیق واحد بلامانع است.
 
دستورالعمل انجام امور تطبیق واحد
با توجه به افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه و متعاقب تغییر ساختار دانشگاه و تشکیل مراکز استانی و نیز سیاست دانشگاه در تمرکززدایی، امور تطبیق واحد به استانها تفویض می گردد و استانها پس از اخذ مدارک لازم و با لحاظ نمودن شرایط زیر نسبت به بررسی و تأیید دروس تطبیقی اقدام خواهند کرد.
پذیرش واحدهای درسی
الف- بر اساس تبصره 11 ماده 55 آئین نامه آموزشی، پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمره تأیید شده خود به آموزش مرکز یا واحد می باشد و این فرصت قابل تمدید نیست.
ب- واحدهای درسی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت متبوع یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید گذرانده شده باشد.
تبصره: مرجع تأیید واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت علوم است.
رشته مرکزهای مورد نظر فوق به مراکز ارسال شده، چنانچه رشته ای جدید خارج از جدول مذکور باشد، لازم است از اداره کل خدمات آموزشی استعلام گردد.
ج- محتوای آموزشی درسهای گذرانده شده قبلی با هشتاد درصد محتوای مشابه در رشته جدید مطابقت داشته باشد و تشخیص آن به عهده گروههای آموزشی استان می باشد.
د-حداکثر مجموع واحدهای پذیرفته شده از دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و یا سایر مؤسسات آموزشی عالی نباید بیش از نصف و منهای یک باشد.
ه- به ازای هر واحد درسی شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصلی که در تقاضای تطبیق واحد داده است، اخذ خواهد شد.
نحوه اجرا
1-      دانشجو وظیفه دارد، در اولین فرصت و حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی تقاضای کتبی خود را به آموزش ارائه دهد.
2-      تقاضای کتبی دانشجو در دبیرخانه مرکز ثبت و سپس اقدام لازم برای اخذ نمره تأیید شده از دانشگاه مبدأ به عمل آید.
3-      چنانچه به هر دلیل دانشجو تقاضای تطبیق واحد نکند و موعد مقرر سپری شود، امکان تطبیق واحد میسر نخواهد بود.
4-      چنانچه تقاضای دانشجو در موعد مقرر تحویل آموزش شده ولی اخذ نمرات تأیید شده از مؤسسه قبلی بعد از موعد مقرر موکول شود، تطبیق واحد بلامانع است.
 
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>