● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * مرخصی تحصیلی
 
   
مرخصی تحصیلی
1-      دانشجویان می توانند در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.
تبصره: در صورتی که دانشجو درخواست مرخصی تحصیلی به مدت 2 تا 6 نیمسال پی در پی داشته باشد، می بایستی با ارائه مدارک مستدل از شورای آموزشی استان مجوز دریافت نماید.
2-      دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و در دوره های کاردانی یک نیمسال و کارشناسی 2 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کنند، مدت مرخصی تحصیلی جز سنوات مجاز دانشجو محاسبه می گردد و در زمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد، در غیراینصورت عدم مراجعه محسوب می شود.
تبصره: در صورتی که دانشجو در زمان ثبت نام درخواست مرخصی تحصیلی ننماید و به دانشگاه تحصیل خود مراجعه نکند، عدم مراجعه محسوب و در نیمسال بعدی حق ثبت نام ندارد. مگر اینکه قبل از شروع ثبت نام به مرکز مراجعه و درخواست لغو عدم مراجعه کند.
3-      دانشجویانی که به عنوان مأمور دولت، و یا همسر یکی از کارکنان یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به خارج اعزام می شوند، می توانند با ارائه حکم و مدارک مستدل علاوه بر مرخصی مجاز خود از حداکثر 4 سال مرخصی دیگر بدون احتساب در سنوات و با پرداخت شهریه ثابت بهره مند شوند. بدیهی است مدارک فوق می بایستی به تشخیص و تأیید شورای آموزشی استان برسد.
1-      دانشجویان می توانند در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.
تبصره: در صورتی که دانشجو درخواست مرخصی تحصیلی به مدت 2 تا 6 نیمسال پی در پی داشته باشد، می بایستی با ارائه مدارک مستدل از شورای آموزشی استان مجوز دریافت نماید.
2-      دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و در دوره های کاردانی یک نیمسال و کارشناسی 2 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کنند، مدت مرخصی تحصیلی جز سنوات مجاز دانشجو محاسبه می گردد و در زمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد، در غیراینصورت عدم مراجعه محسوب می شود.
تبصره: در صورتی که دانشجو در زمان ثبت نام درخواست مرخصی تحصیلی ننماید و به دانشگاه تحصیل خود مراجعه نکند، عدم مراجعه محسوب و در نیمسال بعدی حق ثبت نام ندارد. مگر اینکه قبل از شروع ثبت نام به مرکز مراجعه و درخواست لغو عدم مراجعه کند.
3-      دانشجویانی که به عنوان مأمور دولت، و یا همسر یکی از کارکنان یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به خارج اعزام می شوند، می توانند با ارائه حکم و مدارک مستدل علاوه بر مرخصی مجاز خود از حداکثر 4 سال مرخصی دیگر بدون احتساب در سنوات و با پرداخت شهریه ثابت بهره مند شوند. بدیهی است مدارک فوق می بایستی به تشخیص و تأیید شورای آموزشی استان برسد.
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>