● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * مهمان
 
   
مهمان
1-      در مواردی که دانشجو به طور موقت مجبور به تغییر محل سکونت خود باشد، با موافقت مراکز مبدأ و مقصد می تواند در سایر مراکز مهمان شود.
2-      مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی و در آخرین نیمسال تحصیلی ممنوع است.
3-      مهمان شدن دانشجو از سایر دانشگاهها اعم از دولتی یا غیردولتی با موافقت مرکز مربوطه (درخواست دانشجو) و دانشگاه مبدأ بلامانع است.
4-      مهمان شدن دانشجو به سایر دانشگاههای دولتی تا زمانی که واحد در مرکز و یا مراکز همجوار ارائه می شود، مقدور نیست.
5-      دانشجو حداکثر در 4 نیمسال یا کمتر از نصف واحدها را می تواند در دیگر مراکز مهمان شود.
6-      مرکز مقصد موظف است، نمرات دانشجوی مهمان را در پایان ترم به مرکز مبدأ اعلام نماید.
7-      چنانچه دانشجویی بیش از نصف واحدهای خود را مهمان شود، واحدهای مازاد آخرین نیمسال مهمانی باید حذف گردد.
8-      در صورتی که دانشجو دارای مشکلات خاص باشد و امکان انتقال مقدور نباشد، با ارائه مدارک معتبر و مستند می تواند متقاضی مهمان دائم باشد. این موضوع صرفاً با نظر شورای آموزشی استان امکان پذیر است.
تبصره: البته مهمان دائم در مراکز تحت پوشش استان و یا در دو استان مختلف توسط استانها و طرح در شورای آموزشی انجام پذیر می باشد.
9-      رعایت سقف مجاز و پیش نیاز درسها در هنگام مهمان شدن الزامی می باشد.
1-      در مواردی که دانشجو به طور موقت مجبور به تغییر محل سکونت خود باشد، با موافقت مراکز مبدأ و مقصد می تواند در سایر مراکز مهمان شود.
2-      مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی و در آخرین نیمسال تحصیلی ممنوع است.
3-      مهمان شدن دانشجو از سایر دانشگاهها اعم از دولتی یا غیردولتی با موافقت مرکز مربوطه (درخواست دانشجو) و دانشگاه مبدأ بلامانع است.
4-      مهمان شدن دانشجو به سایر دانشگاههای دولتی تا زمانی که واحد در مرکز و یا مراکز همجوار ارائه می شود، مقدور نیست.
5-      دانشجو حداکثر در 4 نیمسال یا کمتر از نصف واحدها را می تواند در دیگر مراکز مهمان شود.
6-      مرکز مقصد موظف است، نمرات دانشجوی مهمان را در پایان ترم به مرکز مبدأ اعلام نماید.
7-      چنانچه دانشجویی بیش از نصف واحدهای خود را مهمان شود، واحدهای مازاد آخرین نیمسال مهمانی باید حذف گردد.
8-      در صورتی که دانشجو دارای مشکلات خاص باشد و امکان انتقال مقدور نباشد، با ارائه مدارک معتبر و مستند می تواند متقاضی مهمان دائم باشد. این موضوع صرفاً با نظر شورای آموزشی استان امکان پذیر است.
تبصره: البته مهمان دائم در مراکز تحت پوشش استان و یا در دو استان مختلف توسط استانها و طرح در شورای آموزشی انجام پذیر می باشد.
9-      رعایت سقف مجاز و پیش نیاز درسها در هنگام مهمان شدن الزامی می باشد.
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>