● 
اِلأِثنين ١٦ شعبان ١٤٤٥
دانش آموختگان * شرح وظایف واحد فارغ التحصیلان
 
   
شرح وظایف واحد
 • برسی پرونده دانش آموختگان
 • صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات
 • ارسال پرونده به مرکز استان جهت تایید گواهینامه پایان تحصیلات
 • ارجاع پرونده به کارشناسان آموزش جهت رفع نواقص احتمالی
 • تحویل گواهینامه موقت و دانشنامه به دانشجو
 • بایگانی پرونده و سوابق کلیه دانش آموختگان
 • صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان
 • صدور گواهی اعلام وضعیت جهت دانش آموختگا نی که پرونده آنها جهت فارغ التحصیلی تحویل این واحد شده
 • ارسال درخواست تاییدیه دانش نامه به مرکز استان وسازمان مرکزی
 • برسی پرونده دانش آموختگان
 • صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات
 • ارسال پرونده به مرکز استان جهت تایید گواهینامه پایان تحصیلات
 • ارجاع پرونده به کارشناسان آموزش جهت رفع نواقص احتمالی
 • تحویل گواهینامه موقت و دانشنامه به دانشجو
 • بایگانی پرونده و سوابق کلیه دانش آموختگان
 • صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان
 • صدور گواهی اعلام وضعیت جهت دانش آموختگا نی که پرونده آنها جهت فارغ التحصیلی تحویل این واحد شده
 • ارسال درخواست تاییدیه دانش نامه به مرکز استان وسازمان مرکزی
 
Text/HTML