● 
اِلأِثنين ١٦ شعبان ١٤٤٥
دانش آموختگان * معرفی کارکنان واحد فارغ التحصیلان
 
   
معرفی کارکنان

کارشناس مسئول واحد: میلاد شریف نژاد

آدرس ایمیل:asia.r@pnum.ac.ir

محل استقرار واحد: ساختمان شماره 5 - طبقه دوم - اتاق 303

تلفن تماس :526(داخلی)

 شرح وظايف کارشناس مسئول :

 • بررسي نهايي پرونده هاي دانش آموختگان
 • نظارت بر کليه مراحل دانش آموختگي پرونده هاي موجود در واحد دانش آموختگان

 

کارشناس واحد: نسرین حیدری

آدرس ایمیل:heidary.n@pnum.ac.ir

تلفن تماس :526(داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های مدیریت بازرگانی - دولتی - جهانگردی -  زیست شناسی - زمین شناسی - مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر- فناوری اطلاعات - آموزش حرفه وفن  

 

کارشناس واحد: فاطمه شونده

آدرس ایمیل:

تلفن تماس : 531 (داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های علوم تربیتی - امور تربیتی - آموزش و پرورش ابتدایی - تربیت بدنی - علوم تجربی - شیمی - کتابداری

 

کمک کارشناس واحد : فاطمه نصر

آدرس ایمیل:nasr.f@pnum.ac.ir

تلفن تماس :525(داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی
 • صدور تاییدیه تحصیلی
 • صدور گواهی اعلام وضعیت برای دانشجویانی که پرونده آنها تحویل فارغ التحصیلان است اما گواهی پایان تحصیلات دریافت ننموده اند.
 • ارسال درخواست تاییدیه دانشنامه به مرکز استان وسایر مراکز

 

کمک کارشناس واحد:سید محمد وزيري

آدرس ایمیل:vaziri.m@pnum.ac.ir

تلفن تماس :523(داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • ارسال پرونده به مرکز استان
 • دريافت مدرک دانشجو از مرکز استان
 • تحويل مدرک به دانشجو

کارشناس واحد: فریده بابایی

آدرس ایمیل: babaei.f@pnum.ac.ir

تلفن تماس :601 (داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • برسی پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های الهیات - تربیت معلم قرآن - آموزش دینی و عربی - جغرافیا - فیزیک - صنایع - اجرایی - پروژه - صنعتی 

کارشناس واحد: رویا کارگران

آدرس ایمیل: seyedi.m@pnum.ac.ir

تلفن تماس :533 (داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • برسی پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های حسابداری - علوم سیاسی _ علوم اقتصادی _ آمار - ریاضی - کشاورزی - ادبیات عرب - ادبیات فارسی

کارشناس واحد: راضیه کارگر

آدرس ایمیل: kargar.r@pnum.ac.ir

تلفن تماس :528(داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • برسی پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های حقوق - تاریخ - علوم اجتماعی _ ادبیات انگلیسی - مترجمی زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی

 

کارشناس مسئول واحد: میلاد شریف نژاد

آدرس ایمیل:asia.r@pnum.ac.ir

محل استقرار واحد: ساختمان شماره 5 - طبقه دوم - اتاق 303

تلفن تماس :526(داخلی)

 شرح وظايف کارشناس مسئول :

 • بررسي نهايي پرونده هاي دانش آموختگان
 • نظارت بر کليه مراحل دانش آموختگي پرونده هاي موجود در واحد دانش آموختگان

 

کارشناس واحد: نسرین حیدری

آدرس ایمیل:heidary.n@pnum.ac.ir

تلفن تماس :526(داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های مدیریت بازرگانی - دولتی - جهانگردی -  زیست شناسی - زمین شناسی - مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر- فناوری اطلاعات - آموزش حرفه وفن  

 

کارشناس واحد: فاطمه شونده

آدرس ایمیل:

تلفن تماس : 531 (داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های علوم تربیتی - امور تربیتی - آموزش و پرورش ابتدایی - تربیت بدنی - علوم تجربی - شیمی - کتابداری

 

کمک کارشناس واحد : فاطمه نصر

آدرس ایمیل:nasr.f@pnum.ac.ir

تلفن تماس :525(داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی
 • صدور تاییدیه تحصیلی
 • صدور گواهی اعلام وضعیت برای دانشجویانی که پرونده آنها تحویل فارغ التحصیلان است اما گواهی پایان تحصیلات دریافت ننموده اند.
 • ارسال درخواست تاییدیه دانشنامه به مرکز استان وسایر مراکز

 

کمک کارشناس واحد:سید محمد وزيري

آدرس ایمیل:vaziri.m@pnum.ac.ir

تلفن تماس :523(داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • ارسال پرونده به مرکز استان
 • دريافت مدرک دانشجو از مرکز استان
 • تحويل مدرک به دانشجو

کارشناس واحد: فریده بابایی

آدرس ایمیل: babaei.f@pnum.ac.ir

تلفن تماس :601 (داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • برسی پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های الهیات - تربیت معلم قرآن - آموزش دینی و عربی - جغرافیا - فیزیک - صنایع - اجرایی - پروژه - صنعتی 

کارشناس واحد: رویا کارگران

آدرس ایمیل: seyedi.m@pnum.ac.ir

تلفن تماس :533 (داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • برسی پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های حسابداری - علوم سیاسی _ علوم اقتصادی _ آمار - ریاضی - کشاورزی - ادبیات عرب - ادبیات فارسی

کارشناس واحد: راضیه کارگر

آدرس ایمیل: kargar.r@pnum.ac.ir

تلفن تماس :528(داخلی)

شرح وظایف کارشناس :

 • برسی پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های حقوق - تاریخ - علوم اجتماعی _ ادبیات انگلیسی - مترجمی زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی

 

 
Text/HTML