● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی
 
   
تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی
1-      دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند بجز آخرين نيمسال تحصيلي موظف به انتخاب حداقل 5 واحد درسي هستند.
2-   دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، موظف به انتخاب حداقل 12 واحد درسي هستند، بجز در آخرين نيمسال تحصيلي و يا مواردي كه بخاطر رعايت پيش نياز مجبور به انتخاب تعداد واحد كمتر هستند.
3-      در صورتيكه ميانگين نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از 12 باشد ملزم به انتخاب12 واحد درسي مي باشد.
4-      عدم رعايت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد دانشجو مي گردد و آموزش مركز موظف به اجراي آن مي باشد.
5-   در ترم تابستان حداكثر تعداد واحد انتخابي, چه در مركز و يا مهمان 6 واحد مي باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بيشتر نيست ,در بعضي موارد دانشجو تعدادي از واحدهاي خود را در مركز و تعدادي را نيز بصورت مهمان انتخاب مي نمايد كه مجموع واحدهاي آنها از 6 واحد بيشتر مي شود در اين صورت واحدهايي كه مهمان شده و بيشتر از سقف مجاز يعني 6 واحد باشد, حذف خواهد شد.
6-      حداكثر تعداد واحدهاي انتخابي براساس مصوبه شوراي دانشگاه براي مقطع كارداني و كارشناسي بشرح زير تعيين شده است.
ميانگين نيمسال قبل كمتر از 12 باشد                   تا 12 واحد
ميانگين نيمسال قبل از 12 تا 99/16 باشد تا 20 واحد
ميانگين نيمسال قبل از 17 تا 20 باشد                   تا 24 واحد
نكته مهم 1: معيار معدل براي حداكثر تعداد واحد، آخرين نيمسالي است كه دانشجو در آن درس انتخاب و در امتحان آن شركت نموده است.
نكته مهم 2: دانشجويان دو رشته اي با ميانگين نيمسال قبل از 17 تا 20 تا 27 واحد در دو رشته و براي كساني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، با تشخيص رئيس مركز استاني 2 + 12 واحد خواهد بود.
7-   دانشجويان رشته تربيت بدني مجاز به انتخاب 6 واحد عملي مي باشند و تنها در ترم آخر و به شرط فراغت از تحصيل مي توانند 8 واحد عملي انتخاب نمايند.
8-      دانشجويان در اولين نيمسال تحصيلي مي توانند طبق ماده 12حداكثر 16 واحد درسي, با رعايت پيش نياز انتخاب نمايند.
9-      در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند به شرط احراز ميانگين كل (حداقل 12) تا 24 واحد درسي انتخاب نمايد.
10-چنانچه دانشجويي فقط يك درس باقي مانده داشته باشد، با نظر شوراي آموزشي مركز و با هماهنگي مراكز استاني        مي تواند در تكدرس (معرفي به استاد) شركت كند.
11-دانشجويي كه از 1 و حداكثر تا 3 عنوان درسي حداقل 3 بار مردود شود مي تواند آن دروس را به صورت معرفي به استاد بگذراند. (اين موضوع منافاتي با اجراي بند 10 ندارد)
1-      دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند بجز آخرين نيمسال تحصيلي موظف به انتخاب حداقل 5 واحد درسي هستند.
2-   دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، موظف به انتخاب حداقل 12 واحد درسي هستند، بجز در آخرين نيمسال تحصيلي و يا مواردي كه بخاطر رعايت پيش نياز مجبور به انتخاب تعداد واحد كمتر هستند.
3-      در صورتيكه ميانگين نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از 12 باشد ملزم به انتخاب12 واحد درسي مي باشد.
4-      عدم رعايت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد دانشجو مي گردد و آموزش مركز موظف به اجراي آن مي باشد.
5-   در ترم تابستان حداكثر تعداد واحد انتخابي, چه در مركز و يا مهمان 6 واحد مي باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بيشتر نيست ,در بعضي موارد دانشجو تعدادي از واحدهاي خود را در مركز و تعدادي را نيز بصورت مهمان انتخاب مي نمايد كه مجموع واحدهاي آنها از 6 واحد بيشتر مي شود در اين صورت واحدهايي كه مهمان شده و بيشتر از سقف مجاز يعني 6 واحد باشد, حذف خواهد شد.
6-      حداكثر تعداد واحدهاي انتخابي براساس مصوبه شوراي دانشگاه براي مقطع كارداني و كارشناسي بشرح زير تعيين شده است.
ميانگين نيمسال قبل كمتر از 12 باشد                   تا 12 واحد
ميانگين نيمسال قبل از 12 تا 99/16 باشد تا 20 واحد
ميانگين نيمسال قبل از 17 تا 20 باشد                   تا 24 واحد
نكته مهم 1: معيار معدل براي حداكثر تعداد واحد، آخرين نيمسالي است كه دانشجو در آن درس انتخاب و در امتحان آن شركت نموده است.
نكته مهم 2: دانشجويان دو رشته اي با ميانگين نيمسال قبل از 17 تا 20 تا 27 واحد در دو رشته و براي كساني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، با تشخيص رئيس مركز استاني 2 + 12 واحد خواهد بود.
7-   دانشجويان رشته تربيت بدني مجاز به انتخاب 6 واحد عملي مي باشند و تنها در ترم آخر و به شرط فراغت از تحصيل مي توانند 8 واحد عملي انتخاب نمايند.
8-      دانشجويان در اولين نيمسال تحصيلي مي توانند طبق ماده 12حداكثر 16 واحد درسي, با رعايت پيش نياز انتخاب نمايند.
9-      در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند به شرط احراز ميانگين كل (حداقل 12) تا 24 واحد درسي انتخاب نمايد.
10-چنانچه دانشجويي فقط يك درس باقي مانده داشته باشد، با نظر شوراي آموزشي مركز و با هماهنگي مراكز استاني        مي تواند در تكدرس (معرفي به استاد) شركت كند.
11-دانشجويي كه از 1 و حداكثر تا 3 عنوان درسي حداقل 3 بار مردود شود مي تواند آن دروس را به صورت معرفي به استاد بگذراند. (اين موضوع منافاتي با اجراي بند 10 ندارد)
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>