● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * مهمان اضطراری
 
   
مهمان اضطراری
براي دانشجوياني كه بر اثر حوادث غير مترقبه يا حكم ماموريت محل اشتغال يا زندگيشان تغيير نموده است، اين امكان وجود دارد تا دو هفته مانده به شروع امتحانات نيمسال جاري، تقاضاي مهمان اضطراري نمايند. اين تقاضا در شوراي آموزشي استان مطرح و بررسي مي گردد.
براي دانشجوياني كه بر اثر حوادث غير مترقبه يا حكم ماموريت محل اشتغال يا زندگيشان تغيير نموده است، اين امكان وجود دارد تا دو هفته مانده به شروع امتحانات نيمسال جاري، تقاضاي مهمان اضطراري نمايند. اين تقاضا در شوراي آموزشي استان مطرح و بررسي مي گردد.
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>