● 
اِسَّبِت ١٥ ربيع الاول ١٤٤٥
نشریات دانشگاه * نشریه روان شناسان
 
   
 
نشریه روان شناسان
محمد سوختانلو   صاحب امتیاز
محمد سوختانلو مدیر مسئول
فصلنامه دوره انتشار
تخصصی روانشناسی زمینه فعالیت
مجله قطع
ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه روان شناسان
محمد سوختانلو   صاحب امتیاز
محمد سوختانلو مدیر مسئول
فصلنامه دوره انتشار
تخصصی روانشناسی زمینه فعالیت
مجله قطع
ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML