● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه خارج از مدار
 
   
 
نشریه خارج از مدار
انجمن زمین شناسی   صاحب امتیاز
سعید جاوید مدیر مسئول
ماهنامه دوره انتشار
علمی،فرهنگی، اطلاع رسانی زمینه فعالیت
روزنامه ای قطع

Kharejazmedar.blogfa.com

kharejazmedar@gmail.com

ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه خارج از مدار
انجمن زمین شناسی   صاحب امتیاز
سعید جاوید مدیر مسئول
ماهنامه دوره انتشار
علمی،فرهنگی، اطلاع رسانی زمینه فعالیت
روزنامه ای قطع

Kharejazmedar.blogfa.com

kharejazmedar@gmail.com

ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>